НОВИНИ - АРХИВ

БЪЛГАРСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


През 2009 г. Икономическият и социален съвет на България бе избран да председателства мрежата на икономическите и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз.

Българският ИСС е първият от 12-те нови страни-членки на ЕС, който поема едногодишното председателство. Това е висока оценка и признание за неговата дейност в утвърждаването на гражданския диалог.

Три значими международни форума ще отбележат председателството на българския ИСС. През юни София ще е домакин на срещата на главните секретари на националните ИСС от страните-членки на ЕС. На 5 и 6 октомври ще се състои организираната от ИСС, съвместно с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) конференция на тема “Лисабонската стратегия – предизвикателства пред трудовите пазари”. През ноември у нас ще се съберат на годишната си среща президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от ЕС и президентът на ЕИСК.

По предложение на българския ИСС, съвместната работа в мрежата на ИСС през 2009 г. ще бъде свързана с проблемите на Лисабонската стратегия и развитието на трудовите пазари. Съветът отчита, че тази тема е изключително важна за членовете на ЕИСК и националните икономически и социални съвети в настоящия етап от развитието на ЕС. През тази година налице са много предизвикателства пред икономическото развитие и заетостта, както и търсене на адекватни решения, на конкретни национални политики и мерки за преодоляване на негативния ефект на световната икономическа криза върху развитието на трудовите пазари в Европа. Дискусията по тези проблеми по време на трите форума, ще спомогне за обогатяването на общоевропейската платформа на гражданското общество в тази важна област с конкретни идеи и предложения.

ИСС предлага в рамките на мрежата на националните ИСС да се създаде механизъм за координация с цел своевременно анализиране на развиващите се тенденции на трудовите пазари, оценка на националните мерки и политики и систематизиране на общите предложения на базата на отделните страни.

На специално посветената на темата конференция през октомври на базата на анализа и резултатите от съвместната работа на ЕИСК и националните ИСС на високо експертно ниво ще се дискутират състоянието и тенденциите на трудовите пазари в Европа и свързаните с това цели на Лисабонската стратегия. Целта е да бъдат изведени важни препоръки за следващия цикъл на Лисабонската стратегия по отношение на индикаторите на трудовите пазари.

За участие в конференцията ще бъдат поканени представители на институциите на ЕС, ЕИСК, националните икономически и социални съвети. От българска страна покани ще бъдат отправени към Народното събрание, Президентството и правителството, към други държавни институции, свързани с проблемите на пазара на труда, към неправителствени организации, граждански и научни сдружения, работещи в тази област.

Предвижда се резултатите от едногодишната съвместна работа в мрежата на ИСС и ЕИСК да бъдат обобщени във финален задълбочен документ, който да бъде обсъден и приет от президентите на националните ИСС по време на тяхната годишна среща през ноември. В него ще бъде включена както обща оценка за предизвикателствата пред трудовите пазари в Европа, така и конкретните предложения на икономическите и социални съвети за решения и действия на европейско и национално ниво в изпълнение на целите на Лисабонската стратегия. Този документ, като резултат от съвместната работа през цялата година на ЕИСК и националните ИСС, ще бъде представен чрез ЕИСК на Европейската комисия и пролетния Европейски съвет.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава