НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДЛАГА ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА У НАС


Да бъдат премахнати противозаконно въведените режими за административна регулация на бизнеса и да бъдат съкратени административните срокове.

Да бъде създаден изчерпателен списък на регулаторните режими, провеждани от централната и местните администрации – административен регистър.

Максимално да бъдат опростени всички процедури и услуги, администрирани от местна или държавна власт – например, събиране на всички плащания във връзка с работни заплати (социални осигуровки, здравна осигуровка от фирмата, социални и здравна осигуровки от работниците) към НАП в едно платежно нареждане за банков превод, а НАП да го разпределя в регламентираните съотношения.

Да се разшири прилагането на „мълчаливото съгласие“, като се регламентира обща принципна презумпция за него при бездействие на администрацията.

Това са част от предложенията, които Икономическият и социален съвет (ИСС) отправя към законодателната и изпълнителната власт, с цел повишаване конкурентоспособността на българския бизнес. Пакетът мерки се съдържа в становището“Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България”, което бе прието от Пленарната сесия на съвета на заседание на 26 март 2009 г. То бе представено пред журналисти на пресконференция днес, 8 април.

ИСС разработи документа по собствена инициатива, отчитайки важността на тези проблеми за успешното развитие на бизнеса у нас и особено тяхната актуалност в етапа на финансова и икономическа криза. ИСС гледа на подобряването на бизнес средата като на един от начините за преодоляване на негативните ефекти от кризата.

В своята позиция ИСС настоява държавата да осигури по-добро качество на нормативните актове и по-малко бюрокрация, чрез което дагарантира равни условия за осъществяване на стопанска дейност и да стимулира лоялната конкуренция. По-добрите регулации и съответно по-малкото пречки пред бизнеса са решаващи за повишаването на конкурентоспособността на страната, счита ИСС.

Според ИСС все по-очевидна е нуждата от предприемане на по-решителни мерки в тази насока, за да се осигури справедлива и конкурентна пазарна среда и да се подобри благосъстоянието и сигурността на гражданите. Редица изследвания на международни институции, като Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световния икономически форум, също подчертават това.

ИСС напомня и че по-доброто регулиране е един от ключовите приоритети на Европейската комисия. Усъвършенстването на регулациите, с цел защита на публичните интереси по начин, който да подкрепя, а не да пречи на развитието на икономическата активност, е една от основните задачи пред страните-членки на Европейския съюз. В този контекст Европейската комисия поставя целта за намаляване на административните бариерипред бизнеса с 25% до 2012 г.

В анализа, направен в документа, се констатира, че “налице е печалната равносметка от 10-годишния опит на различни правителства за ограничаване на административния контрол и подобряване качеството и прозрачността на административните услуги”. Като причини за затрудненията в регулирането на стопанската дейност у нас ИСС изтъква както недостатъци и пропуски в нормативната уредба, така и нейното неспазване.

Сред основните проблеми Съветът сочи, че и централната, и местната власт нарушават Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и на практика той не се прилага. В нормативната уредба липсват механизми за контрол и санкции върху органите, които не изпълняват задълженията си, включително по спазване на сроковете по издаването на акт по определен режим.

Административният регистър е хаотичен, в него изцяло липсва информация за удостоверителните и уведомителните режими, както и всякаква информация по контрола на процедурите, се отбелязва в становището. Затова той не може да служи за контрол по ефективността на административните процедури по отделните звена на изпълнителната власт, нито за информационен източник за активно управление на регулаторните режими, нито за идентификация на корупционни практики.

Въпреки ясното законово разписване на видовете регулаторни режими администрацията напълно противозаконно е въвела нова категория режими – съгласувателни, които в момента са около 200, алармира ИСС. Той изброява и 67 действащи разрешителни режима, които са в противоречие със закона. Сред тях са напримерразрешенията за таксиметров превоз на пътници, разрешенията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, разрешенията за строеж и за изграждане на временен строеж, разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и други. За Съвета притеснителен е фактът, че въпреки липсата на правна възможност местната власт продължава масово да администрира регулаторни режими, които не са регламентирани в закон.

Един от посочените най-съществени недостатъци е, че не се прилага оценка на въздействието на нормативните актове. До края на 2008 г.ведомствата много рядко са извършвали предварителни и периодични оценки на въздействието на подготвянатите от тях проекти на закони и подзаконови актове.

ИСС отчита и че не се спазват разпоредбите на Закона за електронното управление. Това води до чувствителен разход на време, средства и капацитет при осъществяването на стопанска дейност.

Сред положителните моменти в досегашната практика за намаляване на административната тежест върху бизнеса ИСС отчита планираното създаване на Звено за по-добро регулиране. То обаче е все още в процес на изграждане и не е достигнало своята пълна функционалност.

Неправилното администриране на регулаторните режими създава условия за често безконтролно поведение на администрацията и е предпоставка за широк кръг корупционни практики, обобщава становището.

В приетия документ ИСС предлага пакет от мерки, които държавната администрация трябва да предприеме във възможно кратки срокове, за да се намалят административните пречки и да се подобри бизнес средата у нас.

ИСС предлага да бъдат ревизирани съществуващите режими от гледна точка на тяхната законосъобразност и целесъобразност, както и лицензионните и регистрационни изисквания и критерии, на които стопанските субекти трябва да отговарят, с цел разширяване на възможностите за икономическо развитие.

Членовете на Съвета считат, че цялостното изпълнение на ЗОАРАКСД трябва да се възложи на орган на изпълнителната власт, като се определи и специализирано звено, което да осъществява постоянен мониторинг върху въвеждането и провеждането на регулаторните режими.

С направените предложения ИСС акцентира върху необходимостта от въвеждането на нова система и практика за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове. Страната ни трябва да разработи нова стратегия, съдържание и стандарт на тази система в съответствие с най-добрите практики в Европа и в консултация със социалните партньори. Според Съвета е необходимо да се нормира законово изискване за извършване на предварителни и периодични оценки на въздействието, с които да се анализира влиянието, което предлаганият нормативен акт ще окаже върху бизнес средата и как той ще си взаимодейства с вече действащите режими.

ИСС предлага концепция за развитие на Административния регистър в частта за регулаторните режими. Според Съвета функциониращ съвременен регистър, изграден въз основа на водещия европейскиопит,ще емощно средство за ограничаване на корупционните практики и за развитието на конкурентоспособна икономика. За целта е необходимо да се създаде изчерпателен списък на регулаторните режими, провеждани от централната и териториалните администрации, както и да се даде възможност за проследяване на сроковете на издаване на административни актове.

Един от ключовите моменти за подобряване на бизнес средата, засегнат в становището, е разширяване на принципа на “мълчаливото съгласие(а не на “мълчаливия отказ”). В ЕС широтата на неговото прилагане е критерий за качество на държавната бюрокрация. ИСС призовава за повсеместно въвеждане на принципа “мълчаливо съгласие” при работата на бизнеса с администрацията. Той трябва да е налице, когато административният орган не е изпратил до заявителя уведомление за отказ до изтичането на срока за произнасяне.

В становището се правят конкретни предложения за промени в  редица закони - Търговския закон за облекчаване на режима на функциониране на акционерните дружества, в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и препоръки за по-ефективното прлилагане на Закона за електроно управление.

Ако тези препоръки бъдат възприети, прилагането им ще доведе до облекчаване на административната тежест върху бизнеса и ще въздейства осезаемо положително върху икономическия растеж и заетостта, привличането на чуждестранни инвестиции и развитието на предприемачеството в страната, се казва в становището на Икономическия и социален съвет.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава