НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕЗ 2008 Г. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ УТВЪРДИ НОВИ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ


През 2008 г. Икономическият и социален съвет доразви и утвърди в своята дейност практиката на по-широки консултации и обсъждане на приеманите от него актове. Типично българската форма за развитие на гражданския диалог – публичните консултации, получи както законодателно регламентиране, така и по-нататъшно утвърждаване като нова форма на диалога и търсене на консенсус между основните заинтересовани страни.

Обобщението за резултатите от дейността на “гражданския парламент” на България” бе направено в Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет през 2008 г. – първата година от неговия втори мандат. Документът бе приет от Пленарната сесия на Съвета и съгласно законовите изисквания до 31 март бе внесен в Народното събрание.

Вторият мандат на Съвета започна на практика през май миналата година. За осем месеца до края на годината ИСС прие 3 становища и резолюции, проведе 4 публични консултации, организира 2 конференции и участва в 5 международни конференции в страни-членки на ЕС.

Въведената от ИСС през 2008 г. практика за широко участие в публични консултации на представителите на изпълнителната власт, на законодателната власт, на президентството, на гражданските организации среща все по-голям интерес и подкрепа и на национално, и на европейско равнище.

През 2008 г. нарастна интересът към дейността на ИСС като постоянна институционална форма за диалог и за консултации по основни въпроси на икономическата и социалната политика у нас. Свидетелство за това са както организираните от ИСС консултации по инициатива на президента на Републиката и на представители на изпълнителната власт, така и нарастващата комуникация с други браншови организации, отчита Съветът.

Още първата консултация, организирана от ИСС – през юни 2008 г., предизвика голям обществен отзвук. На нея Съветът представи основните констатации и изводи от своето становище за предизвикателствата, проблемите и рисковете при усвояването на средствата от фондовете на Европейския съвет, както и бяха обсъдени възможностите за подобряване на усвояването на ресурса до 2013 г. След консултацията бяха организирани срещи между ИСС и членове на комитетите по наблюдение по 3 от оперативните програми с ръководителите на дирекции от съответните министерства, ангажирани с усвояването на средствата по европейските фондове. На тях въз основа на предложенията на ИСС бяха набелязани конкретни мерки за подобряване на процеса.

Значим обществен проблем засегна и публичната консултация с международно участие на тема „Грижата за децата и семейството – национален приоритет и отговорност”, проведена през септември. Тя бе под патронажа и с участието на президента на България Георги Първанов. С нея продължи и ползотворното сътрудничество на ИСС с други национални съвети. В работата й активно се включиха участници от делегацията на Националното обединение на семейните асоциации във Франция, член на Икономическия и социален съвет на Франция.

Нарастващата роля на ИСС за обсъждане на актуални проблеми на икономическата и социалната политика у нас бе доказана и с провеждането на публичната консултация през ноември за обсъждане на проекта на Закон за държавния бюджет за 2009 г. Тя бе по инициатива на министъра на финансите Пламен Орешарски и в нея участва ръководният екип на министерството.

За първи път през 2008 г. ИСС организира публична консултация, по предложение на непредставени в Съвета граждански структури, което е показател за разширяване на ролята и значението на Съвета като изразител на интересите на организираното гражданско общество. Това бе публичната консултация по проблемите и бъдещето на българската текстилна и шивашка индустрия, проведена през ноември по предложение на Българската асоциация по текстил и облекло. В дискусията взе участие заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин.

През 2008 г. продължи практиката за активно разработване и приемане от ИСС на становища и резолюции по собствена инициатива. Документите обхванаха важни за страната проблеми, свързани с членството й в Европейския съюз, с приети национални стратегии във връзка с изпълнението на Обновената Лисабонска стратегия, по национални програми и стратегии за развитието на приоритетни за страната направления.

Задълбочен анализ и редица предложения ИСС направи в становищата по „Предизвикателства при усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз – финансова перспектива 2007 – 2013 г.” и по „Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008-2015 г.”, както и в резолюцията по актуализирания проект на „Национална здравна стратегия 2008-2013 г.”.

И през 2008 г. продължи успешното международно сътрудничество на ИСС с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), националните икономически и социални съвети на страните-членки на ЕС, със сродни организации в трети страни и други международни организации.

Особено ползотворно бе взаимодействието с ЕИСК по най-важните проекти на ЕС – Лисабонския договор и Лисабонската стратегия. На тях бяха посветени две конференции, организирани от ИСС. През май форумът бе посветен на 50-годишнината от създаването на ЕИСК и бе на тема „Лисабонският договор и Хартата за основните права – предимствата и ползите за гражданите на Европа. „Обновената Лисабонска стратегия – нови социални и икономически реалности за гражданското общество в България” бе темата на конференцията с международно участие, проведена през септември. В нея участваха председателят на 40-то Народно събрание Георги Пирински, министрите на труда и социалната политика и на финансите – Емилия Масларова и Пламен Орешарски, Н. Пр. Етиен дьо Понсен, посланик на Франция в България, която тогава председателстваше ЕС и др. Специални гости бяха Марио Сепи, ръководител на “Лисабонската група” в ЕИСК - избран за нов президент на ЕИСК, и проф. Мария Родригес, един от авторите на Лисабонската стратегия.

На ключови международни форуми бе представен опитът на българския Съвет във функционирането и новите форми на дейност. По предложение на ЕИСК българският модел бе представен на форума “Западни Балкани”, както и на организираната от Департамента за развитие на ООН среща на Икономическите и социални съвети във Виена.

Членове на ИСС взеха участие в редица международни срещи – конференцията “Обновената Лисабонска стратегия 2008 – 2010: ролята на организираното гражданско общество”, форум „Предприемачеството с човешко лице”; среща на Обсерваторията по Лисабонската стратегия.

Продължи сътрудничеството с френската Лаборатория за социални отношения и иновации (Lasaire).

През 2008 г. ИСС получи висока оценка от ЕИСК и другите национални ИСС на страните-членки и европейските институции. Свидетелство за това е и решението българският Съвет да председателства мрежата на икономическите и социални съвети на страните-членки на ЕС през 2009 г. и да домакинства годишните срещи на главните секретари и президентите на ИСС.

По случай 50-годишнината от създаването на ЕИСК през миналата година, членовете на Икономическия и социален съвет на България приеха Декларация, обявяваща 19 май за Ден на организираното гражданско общество в България. С това решение България стана първата европейска страна, в която се отбелязва специален ден на организираното гражданско общество.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава