НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОТПРАВЯ ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА БЪДЕЩИ ПОЛИТИКИ АНТИБЕДНОСТ


Да се разработи Спешен пакет за бедността, насочен към намаляване на бедността и социалното изключване и подкрепящ социалната справедливост чрез инвестиране в хората – в съответствие с предложенията на Европейския съюз за Възстановителен пакет на Общността. Спешно да започне работа по Стратегия за намаляване на бедността и социалното изключване.

Тези предложения са сред основните препоръки, които Икономическият и социален съвет на България (ИСС) отправя към държавната власт за реализиране на бъдещи политики антибедност. Пакетът препоръки се съдържа в приетото становище на ИСС по Националния доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване (2008 – 2010 г.) То е разработено по собствена инициатива на Съвета и бе прието на Пленарна сесия в петък, 29 май.

Националният доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване (2008 – 2010 г.)е приет от Министерския съвет на 25 септември 2008 г. Той е подготвен преди да се прояви ясно кризата през есента на 2008 г. и настъпилите под нейното влияние промени в икономическата среда поставят под въпрос валидността на доклада още в неговите изходни предпоставки, се казва в становището. Само месеци след приемането му промените в икономическата и социалната обстановка в страната от края на 2008 г. в резултат на световната финансова и икономическа криза, както и някои негативни очаквания в близко бъдеще, вече налагат да се преосмислят негови основни цели, приоритети, мащаби, последователност на дейности.

Затова според ИСС е необходима неговата актуализация, при която да се преразгледат механизмите за реализиране на поставените цели. Съветът смята за необходимо и отговорно да отправи препоръки за разработването на бъдещи политики за антибедност и социално включване.

В становището си ИСС отчита, че поради световната криза в периода до 2010 г., икономическият растеж на България няма да позволи промяна на позицията на страната като най-бедната членка на ЕС, а безработицата ще нараства и предизвиква съответното увеличаване на броя на бедните, както и на риска от изпадане в бедност, се твърди в документа на Съвета. Общата икономическа обстановка ще провокира понижаване на благосъстоянието на населението, уязвимите групи на пазара на труда ще изискват повишено внимание.

Затова ИСС предлага политиките на пазара на труда, насочени към представители на неравнопоставените групи, да се разширят и разнообразят. Реална е необходимостта от прилагане на диференциран подход към тези групи и специализирани за тях политики, с оглед ликвидиране на предпоставки за социално изключване, заявява Съветът.

ИСС поставя въпроса и за необходимостта от създаване на ефективна система за поддържане на адекватни минимални нива на доходите. Подкрепата на реалната икономика трябва да се насочва и с оглед на намаляване на бедността и изключването, т.е. към ключови отрасли и сфери, които едновременно имат структуроопределящо икономическо значение и решаващо пряко влияние върху бедността и неравенствата. Такива според Съвета са отраслите за добив, пренос и търговия с енергия, селското стопанство.

ИСС подчертава, че главното направление при разработването на Пакета за бедността и социалното изключване би следвало да бъде използването на европейските фондове. Това може да стане чрез осигуряване на по-широк достъп до тях за хората, живеещи в бедност и социално изключване, които ще понесат и социалната цена на икономическата криза, се казва в становището.

В приетия от “гражданския парламент” документ се разглеждат и проблемите за подобряване на финансирането на социалните системи у нас. В тази връзка Съветът посочва, че в публичните финанси има огромна неформална част, което е значителен резерв за допълнително финансиране на политики антибедност, особено в условия на криза. ИСС обръща внимание, че е наложително да се подготвят конкретни предложения за социален и устойчив отговор на сегашната криза, въз основа на ангажимент за намаляване на бедността.

Икономическият и социален съвет е убеден, че реализацията на пакета предложения може да стане основа за по-добро прилагане на интегрирания подход към активното включване, в рамките на една интегрирана Стратегия за борба с бедността и социалното изключване, като се създаде и високопрофилна пътна карта за действия на национално равнище, се заявява в приетото становище.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава