НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ИНИЦИИРА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

На 18 и 19 юни 2009 г. (четвъртък и петък) Икономическият и социален съвет (ИСС) е домакин на Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети от страните-членки на Европейския съюз и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

В дневния й ред влизат анализ на състоянието на пазарите на труда в ЕС и оценката на националните ИСС за отражението на финансовата и икономическата криза върху тях. Ще бъдат обсъдени представените позиции на националните съвети по антикризисните планове на техните правителства, както и предложенията им за следващи антикризисни политики и действия на ниво национални правителства и на ниво ЕС за намаляване на негативните последици на трудовите пазари.

В програмата на срещата е включено обсъждане на информация за подготвяната от ИСС на България и ЕИСК международна конференция на тема “Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред трудовите пазари”, която се организира на 5 и 6 октомври в София, а така също и за подготовката на Годишната среща на президентите и главните секретари на националните ИСС и ЕИСК, която ще се проведе в София през ноември.

Икономическата и финансова криза се задълбочи и разшири през есента на 2008 г. и от началото на 2009 г. Европейският съюз навлезе в рецесия. Последствията от глобалната криза постепенно започнаха да се усещат във всички сфери на обществения живот, като една от най-силно засегнатите области е пазарът на труда, се констатира в представения на срещата анализ.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. икономиката на ЕС е регистрирала отрицателен растеж от 1.3%. В резултат на значителния спад в износа и намаленото вътрешно търсене икономическата активност в ЕС се е понижила с 1.5% през същото тримесечие. Единствените страни-членки, които са отчели нарастване на икономиката си в края на 2008 г., са България, Кипър, Гърция, Полша и Словакия.

Данните от април 2009 г. потвърждават, че ситуацията на пазара на труда в ЕС продължава да се влошава в резултат на икономическия спад. Понижението в ръста на заетостта е 0.2% и 0.3% съответно за третото и четвъртото тримесечие на 2008 г. Заетостта продължава да се приспособява към кризата чрез намаляване на временната заетост, докато постоянната заетост остава стабилна.

В ЕС трудностите да се намерят хора с подходящи умения насърчават работодателите да задържат работниците си с опит, но ако спадът в икономиката продължи по-дълго време, за тях ще бъде значително по-трудно да успяват да поддържат заетостта.

Коефициентът на безработица в страните от ЕС непрекъснато се повишава от март 2008 г., като от септември темпът на нарастване значително се увеличава, изтъкват експертите от НСИ. През март 2009 г. безработицата се е увеличила с 0.2%, достигайки 8.3%, което е с 1.6% повече от най-ниското равнище, наблюдавано през март 2008 г. – 6.7%. В резултат на всичко това в края на март 2009 г. в ЕС има 21 милиона безработни, което е с една четвърт повече спрямо 2008 г.

През март само три страни-членки все още имат по-ниско равнище на безработица в сравнение с предходната година – България, Гърция и Румъния.

Икономическите и социални съвети на страните-членки на ЕС са представили свои позиции във връзка с антикризисните планове на националните правителства, като посочват приоритетно необходимостта от програми за защита на работните места и стабилизиране на трудовите пазари.

Сред мерките, предприети например в Австрия, е освобождаване от данъчно облагане на първите 10 часа от извънредната работа месечно и въвеждане на по-висока гъвкавост чрез определени добавки за транспорт. В Чехия антикризисните мерки на правителството, насочени към пазара на труда, включват използване на финансиране от еврофондовете за преквалификация и изплащане от държавата на заплати под формата на субсидия на фирми, които задържат работната сила. Чешките предприемачи и фирми с не повече от 5 заети не са задължени да правят авансово плащане на данъци върху доходите, като спестените средства се използват за инвестиране в техника и оборудване.

Във Финландия мерките за стимулиране са фокусирани главно към намаление на данъците, използване на намалението от данъци върху доходите и на ДДС върху храни за компенсиране на домакинствата. Увеличаване на фондовете, насочени към подкрепа на безработните, предвижда Гърция. Облекчаване в новото данъчно облагане на лицата с ниски доходи е мярка от плана на Ирландия. Малта залага финансова подкрепа за инвестиране в техника и оборудване в компании, основно от сектора на електрониката, за които тази подкрепа ще помогне връщането им към 5-дневна работна седмица.

Пакетът от икономически стимули в Холандия акцентира върху краткосрочната заетост. Около 3 млн. евро ще се инвестират през 2009 и 2010 г. в трудовия пазар, целево за младежка заетост, за образование, за инфраструктура и за облекчение на кредитирането на бизнеса. Страната ще подпомага още трудовата мобилност и обучението. Португалия създава специална програма за финансиране на заетостта и инвестиционната инициатива, а така също предприема мерки за намаляване на данъците за бизнеса и финансово подпомагане на семействата с ниски доходи.

През 2009 г. българският ИСС е ротационен председател на мрежата на националните икономически и социални съвети на страните-членки от Европейския съюз и координира съвместната им дейност. Провежданата на 18-19 юни среща е първата от трите големи международни инициативи, които ще се състоят в София в рамките на българското председателство.

По предложение на ИСС на България през 2009 г. структурите на организираното гражданско общество в Европа ще работят съвместно по проблемите на трудовите пазари и предизвикателствата пред тях, свързани както с влиянието на икономическата и финансовата криза, така също и с постигането на целите и бъдещото развитие на Лисабонската стратегия.

Следващите две големи международни прояви ще се проведат в София през октомври и ноември. По инициатива на ИСС съвместно с ЕИСК на 5 и 6 октомври се организира международна конференция на високо ниво на тема “Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред трудовите пазари”. През ноември София е домакин и на голямата политическа среща - Годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от ЕС и на Европейския икономически и социален комитет. Предвижда се тя да излезе със заключителен документ, включващ позициите на гражданското общество в ЕС по проблемите и предизвикателствата пред трудовите пазари, който да бъде представен на европейските институции.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава