НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА


Във вторник, 29 септември 2009 г., от 10.00 ч. Икономическият и социален съвет (ИСС) организира среща с ръководния екип на Министерството на труда и социалната политика и съвместна пресконфереция за представяне на анализ на програмите и мерките на активната политика на пазара на труда, която щесе състои в заседателната зала на ИСС (бул. «Цариградско шосе» 111).

В нея ще участват:

- Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС

- Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от Група ІІ – синдикални организации, и председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, и членове на комисията

- Г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика

- Г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика

- Г-жа Росица Стелиянова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта

С решение на Министерския съвет от 5 август 2009 г. на Икономическия и социален съвет бе предложено да разработи и приеме до 30 септември анализ на програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на труда в Националния план за действие по заетостта 2009 г., вкл. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», проект «Красива България» и Социално-инвестиционния фонд в България.

Проблемите на трудовия пазар и последиците върху него от финансовата и икономическата криза, възникналите негативни тенденции в заетостта и необходимите антикризисни мерки в подкрепа на работните места, както и ефективността на предприеманите в тази насока политики са изключително актуални в новите икономически реалности. В своята работа ИСС обръща специално внимание на тези въпроси.

В две становища, приети през юли 2009 г., ИСС анализира възникналите проблеми в икономиката и трудовия пазар и отправя предложения за антикризисни мерки към законодателната и изпълнителната власт.

В становището “Българската икономика в условията на глобална финансова и икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности”, ИСС посочва, че финансовата и социалната стабилност са еднакво важни за България и тежестите на кризата и антикризисните мерки трябва да се споделят балансирано от труда и капитала.

Според анализа и прогнозите на Съвета се очаква тенденцията за намаляване на заетите лица да се засили в следващите месеци, поради времевия лаг в развитието на кризисните процеси и реализирането на сключени през изминалата година договори и поръчки в промишлеността и услугите.

В становището “Пазарът на труда в условията на финансова и икономическа криза – предизвикателства и възможни решения”, ИСС отбелязва, че е необходимо правителството да отдаде определена тежест на политиките и мерките, чрез които се овладяват социалните последици на гъвкавостта на работните места. Това предполага защита на доходите на достойно равнище, подкрепа и стимулиране на активно трудово поведение на безработни и заети на пазара на труда. Според Съвета водещо място в разработването на националната програма от антикризисни мерки и политики трябва да заемат съществуващите европейските инициативи.

Развитието на трудовите пазари в условията на световна финансова и икономическа криза и свързаното с това постигане на целите на Лисабонската стратегия е темата, която ИСС предложи за съвместната работа през 2009 г. на мрежата от националните икономически и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз. Българският ИСС е нейният тазгодишен председател.

ИСС отчита, че тази тема е изключително важна за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и националните икономически и социални съвети в настоящия етап от развитието на ЕС. През тази година налице са много предизвикателства пред икономическото развитие и заетостта, които налагат търсене на адекватни решения, на конкретни национални политики за преодоляване на негативния ефект на световната икономическа криза върху развитието на трудовите пазари в Европа. При прилагането от правителствата на тези мерки е необходимо да се отчете и позицията на гражданското общество.

“Работните места и кризата – ответни действия на Европа чрез политиките” е темата на организираната от ИСС и ЕИСК международна конференция, която ще се проведе на 5 и 6 октомври 2009 г. в София.

Конференцията ще бъде насочена към въздействието на кризата върху работните места и различните мерки на национално и европейско равнище в подкрепа на заетостта и активизирането на трудовия пазар. Предвижда се резултатите от нейната работа, като и от цялостната едногодишна съвместна работа в мрежата на ИСС и ЕИСК да бъдат обобщени във всеобхватен доклад и проектоплатформа на политика за антикризисни мерки в цяла Европа. Този документ ще бъде обсъден и приет по време на годишната среща на президентите и главните секретари на националните ИСС и ЕИСК през ноември в София, след което ще бъде представен чрез ЕИСК на Европейската комисия и пролетния Европейски съвет.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава