НОВИНИ - АРХИВ

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕБАТ ЗА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА СЛЕД 2013 Г.

«Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2013 година – предизвикателства и възможности» бе темата на международната конференция, проведена на 14 май 2010 г. в Пловдив, България. Тя бе организирана от Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет на България, със съдействието на представителството на Европейската комисия в България и на Съвета на българските аграрни организации.

Международният форум събра повече от 120 чуастници - представители на ЕИСК, Европейската комисия, Икономическия и социален съвет на България, Народното събрание, Министерството на земеделието и храните, неправителствени организации от селскостопанския и хранителновкусовия сектор от България и други партниращи организации.

Участниците в конференцията бяха специално поздравени с видео-обръщение от еврокомисаря по селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош. Той призова за активно участие на всички заинтересовани страни в дебата за реформата на Общата селскостопанска политика в ЕС.

Изказвания по време на конференцията направиха г-н Стефан Нилсон, председател на Трета група „Други интереси”, ЕИСК, Ханс-Йоахим Вилмс, председател на специализираната секция по земеделие в ЕИСК,            Ханс-Ервин Барт, началник-отдел в генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” в ЕК.

Позицията на българското правителство по Общата селскостопанска политика след 2013 г. бе представена от заместник-министъра на земеделието и храните Цветан Димитров, а на структурите на гражданското общество – от Людмила Тодорова, член на ЕИСК, председател на Съвета на българските аграрни организации.

Конференцията бе първата голяма проява, с която България се включи активно в откритите от Европейската комисия в началото на май тази година публични консултации по бъдещата Обща селскостопанска политика след 2013 г. Представителите на българските институции и неправителствени организации се обявиха против нейната ренационализация. Те изразиха позиция, че тя трябва да стане по-справедлива към новите страни-членки, като се постигне равнопоставеност при разпределението на общия бюджет. Участниците акцентираха върху бъдещото развитие на системите за плащане и подчертаха, че е необходим по-гъвкав инструментариум от пазарни механизми, както и опростяване на законодателството и административните процедури.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава