НОВИНИ

ИСС: ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ Е ПРЯКА ЗАГУБА НА ПУБЛИЧЕН И ЧОВЕШКИ РЕСУРС

На планираната си сесия от 13 ноември т.г. Икономическият и социален съвет прие резолюция на тема „Преждевременното напускане на образователната система – проблеми и възможни решения“.

За ИСС проблемът за преждевременното напускане на училище е от висока обществена значимост, а последиците от него се отразяват върху почти всички публични системи – финансови , социални, вътрешен ред и сигурност. ИСС разглежда преждевременното отпадане от образователната система като пряка загуба на публичен ресурс. В поредица от свои приети вече актове ИСС е подчертавал, че лицата без образование са заплашени в много висока степен от риск от бедност, от отпадане от пазара на труда, от „наследствена“ бедност и безработица и т.н.

В резолюцията си съветът предлага редица мерки и промени в различни области за значително намаляване на броя на преждевременно напусналите училище, които в последните три години са по около 21 000 годишно. В сферата на образованието ИСС предлага да се включат допълнителни индикатори за идентифициране на децата в риск от преждевременно напускане на училище, да се обърне специално внимание за обхвата на децата в образователната система, особено в началното и основно образование, за равен достъп до ранна детска грижа. ИСС обръща специално внимание и за специални мерки, свързани с децата ,чиито родители са заминала в чужбина да работят. Една от тях е да се въведе система за проследяване на движението на тези деца между България и други държави.

В документа ИСС отново напомня за своето предложение да се въведе единен образователен номер, който да поддържа индивидуална информация за всеки ученик, като например, училището, в което учи, успехът му, степента на завършено образование и др.

Образоването на родителите, ролята на читалищата, борбата с ранните бракове, интензивна индивидуална подкрепа за деца със специфични обучителни потребности са други акценти в резолюцията .

Не на последно място ИСС отново потвърждава позицията си за преосмисляне и промяна на модела на делегираните бюджети и механизма „парите следват ученика“ като подчертава, че стандартът за финансиране трябва да следва рамката и философията на Закона за предучилищно и училищно образование като гарантира средства за общата и допълнителна подкрепа към всички групи деца.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер