НОВИНИ

ИСС: ТРЯБВА НИ СТРАТЕГИЯ ЗА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, СЪОБРАЗЕНА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЕП РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ЛИЧЕН ПЕНСИОНЕН ПРОДУКТ

Икономическият и социален съвет прие становище на тема „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване / ОЕПЛПО/ - COM/2017/343 final“. Идеята на предложението е да се създаде общоевропейски продукт за лично пенсионно осигурявана на всички държави членки и така да се насърчи спестяването за старини като се гарантират в дългосрочен план устойчиви доходи на възрастните хора. ИСС споделя необходимостта от доразвиване на националните съществуващи схеми за допълнително лично пенсионно осигуряване с нови продукти и отбелязва, че предложението на ЕП ще улесни най-вече мобилните работници, самостоятелно заетите лица и работещите в различни държави членки.

 

ИСС обаче поставя и въпроса доколко предложеният проект за Регламент ще осигури и възможността на съществуващото в момента в България и в други държави допълнително доброволно пенсионно осигуряване да бъде устойчиво и адекватно в бъдеще.

ИСС обръща внимание и на въпроса до каква степен ОЕПЛПО ще могат да изпълняват функцията на универсални инвестиционни продукти за целия ЕС, тъй като са свързани с националните специфики на социалната политика и на пенсионната политика на всяка държава.

В становището на ИСС се изразява подкрепа за сериозния опит на ЕП, Съвета и ЕК да се създаде знак на качество и сигурност на личните пенсионни продукти и да се повиши доверието към тях както и да се осигури широка възможност за избор на доставчици на тези услуги. Но в обхвата на доставчиците трябва да бъдат включени и субектите на утвърдените и функциониращи от много години доброволни пенсионни фондове, които предлагат лични пенсионни продукти.

ИСС се присъединява към мнението, че когато бедността сред възрастното население е висока, както е в България, и солидарната осигурителна система не е в състояние на осигури адекватен доход, едва ли може да се очаква, че ОЕПЛПО ще гарантира желания висок ръст на пенсионните спестявания. Затова ИСС приема предложението за регламент по-скоро като първоначален етап за изграждането на паневропейски пенсионен пазар на третия стълб, а не толкова като средство за финансиране на капиталовите пазари чрез допълнително акумулираните средства в лични пенсионни активи.

Предложението за регламент има за цел да подпомогне трансграничното преодоляване на данъчните препятствия пред дългосрочните спестявания за пенсия. ИСС обръща внимание, че въвеждането на този продукт чрез регламент, а не чрез директива може да предизвика нежелание у някои държави членки доброволно да приемат препоръката относно данъчното третиране на продуктите за лично пенсионно осигуряване.

Не на последно място ИСС препоръчва държавните институции в партньорство със социалните партньори, неправителствения сектор, академичните среди да разработят дългосрочна стратегия за развитието на третия стълб на пенсионната система в контекста на ОЕЛПЛПО и да предложат адекватни решения за бъдещето развитие на личното и професионалното доброволно пенсионно осигуряване.

Обратно горе