НОВИНИ

ИСС ЗА ПО-СИЛНА И ПО-СОЛИДАРНА ЕВРОПА

На последната си пленарна сесия Икономическият и социален съвет прие две резолюции, посветени на бъдещето на ЕС. Основните теми на резолюциите са икономическите и социалните измерения за по-силна и по-солидарна Европа. Още от 2015 г. ИСС активно участва чрез свои актове и организирани дискусии в европейските дебати относно бъдещето на ЕС. С последните приети резолюции ИСС изразява основните позиции на българското организирано гражданско общество по най-актуалните проблеми, които предстои да се решат догодина през май по време на среща на върха на европейските лидери в Румъния. И в двете резолюции ИСС настоява ЕС да запази единството си и да се развива като силен и конкурентен съюз и като справедлива и солидарна общност.

В резолюцията си на тема „Икономическите измерения за по-силна Европа“ ИСС ясно изразява единодушната си позиция, че Европа е изправена пред предизвикателството да стане още по-силен фактор в световната икономика, да се превърне в модел за напредък, основан на конкурентоспособност и сътрудничество. ИСС отчита настъпващите промени в света следствие на новите технологии, демографията, търговията и др. и смята, че ЕС не само трябва да утвърждава, но и да осмисля и развива четирите основни свободи на движение. Според ИСС обща цел на ЕС трябва да бъде икономическата интеграция и сътрудничество, икономическото сближаване и европейският икономически суверенитет. По нататък в резолюцията си ИСС разглежда фактори, които имат основно значение за новите икономически измерения в бъдещето развитие на ЕС – Единния пазар, Еврозоната, Банковия съюз, Енергийния съюз, Дигиталния пазар, Капиталовия пазар, подкрепата за малките и средните предприятия, защитата на потребителите, социалната икономика и предприемачество и др., чието развитие ще повиши доверието на гражданите към европейските институции и като цяло към Европейския съюз.

Позицията на ИСС относно предложенията на ЕК за засилване на институционалната рамка на Икономическия и паричен съюз чрез отделни институции и бюджет на Еврозоната е, че те биха довели до разделение на ЕС на отделни концентрични кръгове, чието взаимодействие за постигане на общи цели ще е трудно осъществимо, а процесът на конвергенция на държавите извън Еврозоната значително би се забавил.

Според ИСС една от най-важните цели на ЕС, както досега, така и занапред , е Съюзът да осигурява на всички държави членки икономическа стабилност, балансиран икономически растеж, по-високо ниво на качествена заетост и устойчивост на публичните финанси.

Както и в други свои позиции ИСС обръща внимание, че икономическото развитие и социалното развитие трябва да бъдат взаимно балансирани и свързани.

Втората резолюция е на тема „Социални измерения за по-солидарна Европа“. В нея ИСС изразява подкрепата си за развитието на ЕС на основата на ценностите, обединени в Европейския социален модел - основната концепция за социалните политики в държавите членки. Неговото съхранение и надграждане за ИСС е гаранция за бъдещия общоевропейски напредък, базиран на трите основни ценности – солидарност, равнопоставеност, конкурентоспособност. ИСС подкрепя и оценява важната стъпка на ЕС в посока повече солидарност, повече социална справедливост и повече гаранции на социалните права в Европа чрез изграждането и приложението на Европейския стълб на социалните права (ЕССП). Но също така подчертава, че за да се постигнат социалните измерения на по-справедлива и сближена Европа е необходимо насочване на целеви финансови ресурси за реализирането на ЕССП и надграждането на Европейския социален модел както по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (особено по линията на Европейския социален фонд), така и чрез национално финансиране – публични и частни инвестиции, насочени към създаване на качествени работни места с високи възнаграждения; образование и обучение; иновации и научни изследвания; качествени и достъпни обществени услуги и социални инвестиции.

В контекста на постигане на целта за по-голямо сближаване между държавите членки ИСС е убеден, че една от най-важните политики е кохезионната политика. В бъдеще кохезионната политика ще има още по-значима роля за преодоляване различията между държавите членки, които могат да се превърнат в източници за нежелани противоречия или дори напрежения между тях. Затова кохезионната политика трябва да се усъвършенства и разширява, се казва в резолюцията, а не да се ограничава, особено от гледна точка на намаляване на ресурсите, които осигуряват нейното приложение. Според ИСС основният акцент, когато се решава бъдещата посока на развитие на ЕС трябва да бъдат младежките политики, защото бъдещето принадлежи на младите. В този контекст позицията на ИСС е, че трябват нови и интегрирани политики към младите хора, които да откриват по-широки възможности пред тях за качествено образование, за реализация на пазара на труда и не на последно място за активизиране на тяхното участие в обществения живот и при вземане на решения на всички нива в ЕС.

ИСС излага редица свои предложения за надграждане и развитие на социалната политика във връзка с предизвикателствата, пред които сме изправени заради Четвъртата технологична революция и промените, които тя носи и вече налага и които ще имат много бърз и ярък отпечатък върху всички сфери на обществения живот. В документа се поставят акценти и върху демографските последици, социалната защита и равенството, преодоляването на социалните различия.

Двата документа ще бъдат част от дискусия, която ИСС организира съвместно с Европейския икономически и социален комитет на 30 ноември 2018 г. в хотел София Балкан.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер