Нови статии по дата: март 2010

На проведената на 29 март 2010 г. пленарна сесия Икономическият и социален съвет прие пакет от три становища, които обединяват позициите на организираното гражданско общество по най-актуалните и ключови проблеми пред страната ни в кратокросрочен и дългосрочен план. Това са предизвикателствата пред българската икономика, пред пазара на труда и пред социалното осигуряване и социалната закрила.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Продължаващият срив в българската икономика и нарастващата безработица създават опасност икономическата криза в България да породи и социална криза с възможност за превръщането й във финансова в обратна последователност на световната криза. Този проблем, както и възможностите за преодоляването му, са в центъра на становището на Икономическия и социален съвет на тема „Предизвикателства пред българската икономика”, прието на Пленарна сесия на 29 март.То беше представено на пресконференция днес, 30 март.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Запазването и създаването на работни места и повишаването на доходите на българските граждани зависят от комплекс от политики – активни политики на пазара на труда, политики за решаване на демографските проблеми, политики в областта на образованието за утвърждаването му като основа на „икономика, основана на знанието”.Тази позиция изразява Икономическият и социален съвет, като анализира възникналите негативни тенденции в тези области и дава предложения за тяхното решаване в разработеното от него становище „Актуалните проблеми и политики на пазара на труда”, прието на Пленарна сесия на 29 март. То беше представено на пресконференция днес, 30 март.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Оптимизиране на системите за социална закрила и социално осигуряване, преодоляване на бедността, закрила на децата и семейството, решаване на демографските проблеми на страната са ключовите моменти в новите политики, които трябва да се разработят и прилагат в социалната сфера. Предложенията за тях Икономическият и социален съвет обобщава в приетото на Пленарна сесия на 29 март становищена тема „Социално осигуряване и социална закрила”. То беше представено на пресконференция днес, 30 март.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Във вторник, 30 март 2010 г., от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени приетите от ИСС три становища – по предизвикателствата пред българската икономика, по актуалните проблеми и политики на пазара на труда и по социалното осигуряване и социална закрила.

В пресконференцията ще участват:
  1. Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС
  2. Г-н Васил Велев, заместник-председател на ИСС от група 1 – работодателски организации, председател на АИКБ
  3. Д-р Константин Тренчев, заместник-председател на ИСС от група 2 – синдикални организации, президент на КТ „Подкрепа”
  4. Г-н Пламен Захариев, заместник-председател на ИСС от група 3 – други организации, председател на Националния център по социална рехабилитация
  5. Проф. д-р Желязко Христов, член на ИСС от група 2 – синдикални организации, президент на КНСБ
  6. Г-н Божидар Данев, член на ИСС от група 1 – работодателски организации, председател на комисията по разработване на становището „Предизвикателства пред българската икономика”, председател на Българската стопанска камара
  7. Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от група 2 – синдикални организации, председател на комисията по разработване на становището „Актуални проблеми и политики на пазара на труда”, вицепрезидент на КНСБ
  8. Проф. Нено Павлов, член на ИСС от група 3 – други организации, председател на комисията по разработване на становището „Социално осигуряване и социална закрила”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Чрез приемането на Втори европейски план за икономическо възстановяване и развитието на националните антикризисни програми трябва да се осигури както увеличаване на преките разходи за политиките на пазара на труда, така и нарастване на инвестиции с доказано въздействие върху заетостта.

Тази позиция изразява Икономическият и социален съвет в анализ на тема ”Антикризисни мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз”, който бе приет на проведената на 26 февруари пленарна сесия.

Основните изводи и препоръки, направени в анализа, бяха представени на пресконференция днес, 1 март, от проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, и г-н Пламен Димитров, член на ИСС от Група 2 – синдикални организации, и председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер