Нови статии по дата: октомври 2013

Икономическият и социален съвет (ИСС) е убеден, че за преодоляване на негативните тенденции в областта на образованието са необходими навременни и бързи мерки, без отлагане и забавяне. В тази връзка от началото на годината ИСС инициира поредица от регионални дискусии по проблемите на преждевременното напускане на образователната система. Първата такава среща се проведе през месец септември във Враца, а втората – през октомври в София, с участието на представители на ИСС на Испания.

На 29 и 30 октомври 2013 г. ИСС организира две регионални кръгли маси в Югоизточна България на тема: „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система”.

Първата от тях ще се проведе в град Сливен на 29 октомври 2013 г. /вторник/ от 14.00 часа, в Зала „Май” - партера на Община Сливен (бул. „Цар Освободител” № 1).

Втората, посветена на проблемите в община Тунджа, ще се проведе на 30 октомври 2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа” - първи етаж (гр. Ямбол, площад  „Освобождение” № 1).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Преждевременното напускане на образователната система, водещ фактор за безработицата, бедността и социалното изключване е значителен проблем както за България, така и за много от страните-членки на Европейския съюз и същевременно предизвикателство пред Стратегия „Европа 2020” за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Като отчита, че за решаването му са необходими съвместните усилия на Икономическите и социални съвети на страните - членки на ЕС, Икономическият и социален съвет (ИСС) на България и този на Кралство Испания, в рамките на споразумение за двустранно сътрудничество, проведоха в София на 21 октомври 2013 г. съвместна консултативна среща на тема: „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“, на която обмениха опит и добри практики. Срещата е продължение на успешното двустранно сътрудничество между двата съвета и е част от инициативата на ИСС за провеждане на регионални дискусии по същата тема.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

По решение на Председателския съвет на ИСС бе разработена резолюция на тема: „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България” с докладчик г-н Пламен Димитров, председател на Комисията по „Труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения” на ИСС. Резолюцията е продължение на работата на съвета по проблемите на образованието и заетостта на младите хора в България.

Предвид актуалността на този проблем, и в контекста на предстоящото приемане на Национален план с мерки за прилагане на инициативата „Гаранция за младежта” 2014 – 2015 г. ИСС проведе на 18 октомври 2013 г. предварително обсъждане на проекта на резолюция с представители на заинтересованите министерства. В консултацията участваха заместник-министърът на образованието и науката г-н Иван Кръстев, г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика, зам.-председателите на ИСС – г-н Васил Велев, д-р Тренчев и проф. Нено Павлов и членове на съвета.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България организира съвместна консултативна среща с Икономическия и социален съвет на Испания на тема „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“, която ще се проведе на 21 октомври 2013 г. от 9.30 часа в заседателната зала на Централен кооперативен съюз (етаж 14), София, ул. „Г. С. Раковски” №  99.

Настоящата срещата е продължение на успешното двустранно сътрудничество между двата съвета и е част от инициативата на ИСС за провеждане на регионални дискусии по същата тема. Първата регионална дискусия се проведе във Враца, а следващите две ще се състоят през месец октомври в Сливен и Ямбол.

Намаляването на дела на преждевременно напусналите образователната система до 10% е една от целите на Стратегия „Европа 2020”. Проблемите на преждевременното напускане на училище са сходни за България и Испания. Същевременно и двата съвета имат изразени позиции и конкретни актове по темата, които ще представят в рамките на форума.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет, на свое заседание на 26 септември 2013 г. прие резолюция, с която изрази единната си позиция относно подготовка на страната ни за бъдещо присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и за провеждане на адекватна политика спрямо чуждестранните инвестиции и мултинационалните компании (МНК).

Съветът оценява положителната роля, която оказват мултинационалните компании в България за осъществяването на трансфер на нови технологии и ноу-хау, за организационни иновации, както и за инвестиции в „зелена  икономика”

През изминалите години ИСС е изразил своята позиция по редица въпроси и документи както на Европейския съюз, така и на ОИСР. ИСС е приел редица становища, анализи и резолюции, свързани с темата - Анализ на прилагането на корпоративната социална отговорност, Анализ на социалния одит, Становище за намаляване на административната тежест, Резолюция за подобряване на бизнес-средата чрез по-добро регулиране и други. Настоящата резолюция е продължение на политиката на ИСС в тази област.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер