Нови статии по дата: юли 2013

В началото на 2013 година Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция по Съобщението на Европейската комисия (ЕК) „Годишен обзор на растежа 2013 г.”, в която обърна внимание на определеното сходство между Годишния обзор на растежа (ГОР) 2013 и ГОР 2012 година. В нея се констатира не само липсата на необходимия напредък, но и определеното изоставане в постигането на основните цели на Стратегия „Европа 2020”, в т.ч. и на нашата страна.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

За развитието на модерна и конкурентна икономика в България е необходимо подобряване на бизнессредата и по-добро регулиране чрез намаляване на адмистративните тежести за бизнеса. Воден от това убеждение, Икономическият и социален съвет (ИСС) по собствена инициатива прие на 18 юли 2013 г. резолюция на тема “Подобряване на бизнес средата в България чрез по-добро регулиране”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На пресконференция на 19 юли 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) представи становището - "Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 - 2020 г.", разработено и прието по собствена инициатива. В нея взеха участие проф. Лалко Дулевски, Председател на ИСС, докладчиците по становището - д-р Милена Ангелова, член на ИСС и Главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и г-н Пламен Димитров, член на ИСС, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, както и експертите, работили с тях.

Проф. Дулевски отбеляза, че с това становище организираното гражданско общество дава своя принос към изработването на изключително значимите за страната ни документи - Споразумението за партньорство за периода 2014 – 2020 г. и програмите към него. През 2008 г. Съветът прие акт, относно проблемите на усвояването на средствата от ЕС през настоящия програмен период 2007 – 2013 г.и това становище е едно продължение на тази тема, каза той.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Споразумението за партньорство (2014 – 2020 г.) и програмите към него са основните стратегически документи, които задават приоритетите и целите за страната през новия програмен период. От тяхното качество и прецизност зависи доколко успешно България ще инвестира очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и как това ще въздейства върху социално – икономическата среда, върху създаването на растеж и заетост.

Оценявайки сериозното значение на действията по изготвяне на тези стратегически документи, ИСС по собствена инициатива разработи и прие становище „Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.”

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет организира на 19 юли 2013 г. – петък пресконференция, която ще се проведе от 10.00 ч. в заседателната зала на Съвета.

Пред България стои задачата да подготви Споразумението за партньорство (2014 – 2020 г.), което задава приоритетите и целите за страната ни през новия програмен период и да приключи работата по проектите на оперативните програми за 2014-2020 г.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 08 юли 2013 г. в Икономически и социален съвет се проведе публична консултация по проекта на становище “Приоритети и политики  за усвояване на средствата от ЕС в България  за периода 2014 – 2020 г.”, с докладчици д-р Милена Ангелова – член на ИСС, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и г-н Пламен Димитров – член на ИСС, президент на Конфедерация на независимите синдикати в България.

Консултацията се състоя в рамките на съвместното заседание на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване и Комисията по икономическа политика на ИСС, с участието на членовете на Председателския съвет на ИСС, председателите на  останалите постоянни комисии на съвета и 18 представители на всички министерства и ведомства, отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми за следващия програмен период.

В консултацията участва Вицепремиерът г-жа Зинаида Златанова, чийто ресор е управлението на средствата от европейските фондове като запозна присъстващите с етапа на подготовката на Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.) и усилията на правителството за успешно договаряне на средствата от настоящия програмен период. Тя приветства експертния формат на консултацията и благодари на ИСС за отправените в становището конкретни предложения.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер