НОВИНИ

На последната си пленарна сесия ИСС прие резолюция „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България“.

ИСС констатира в акта си различни предизвикателства пред професионалното обучение и образование (ПОО)като загуба на конкурентни предимства в професионалното образование и обучение на работната сила и особено в сферата на новите технологии, липса на ефективна връзка между обучаващите институции работодателите и невъзможност да се формират съвременни професионални умения в реална среда, липса на система за редовно прогнозиране на потребностите от професионално образование и обучение и остаряла материална база и учебници.

На 9 юни т.г. Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване свика разширено заседание, на което обсъди проект за становища на ИСС на тема „ Ускоряване на подготовката за присъединяване на Р. България към Еврозоната“.

В консултацията участваха повече от 20 души представители на МФ, МИ на Института за икономически изследвания и на Правния институт на БАН, на Фискалния съвет, на Българската макроикономическа асоциация, финансови експерти и членове на ИСС. Всички изразиха мнение, че предложеният проект за становище е навременен и експертно подготвен. България, с подписването на Лисабонския договор, е поела задължението да стане член и на Еврозоната, подчертаха всички. Въпросът е кога трябва да се случи това.

На 7 юни, в рамките на свое заседание, парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика разгледа Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет за 2016 г.

Председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски представи накратко дейността на ИСС като акцентира на основните актове, приети през годината, на проведените консултации при тяхното обсъждане, както и на регионалните и национални дискусии в страната.

Страница 8 от 129

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер