АРХИВ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

INVITATION TO TENDER AN OFFER TO ALL STAKEHOLDERS

Икономически и социален съвет /ИСС/ в качеството си на Възложител, на основание чл.2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/ и на основание заповед на председателя на съвета отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет ”Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите и членовете на Икономическия и социален съвет”.

При изготвяне на офертата трябва да се съобразите с изискванията към предмета на поръчката и документите, които трябва да бъдат представени, подробно описани в приложената към настоящата покана Документация за участие /Приложение № 1/.
Място за изпълнение на поръчката: гр.София – 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111, Икономически и социален съвет.
Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца, считано от датата на подписване на договора
Критерий за оценка на офертите: “икономически най-изгодна оферта”
Краен срок за получаване на офертите е до 15.00 ч. на 13.02.2012 г., представени в деловодството на ИСС, гр.София1784, бул. “Цариградско шосе” № 111.
Лице за контакт – Цветана Костова, директор дирекция “ФССД”, тел.02 939 8010;

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More