NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА: „ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”

С цел да заостри вниманието на държавните органи и организации по проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации Икономическият и социален съвет разработи по собствена инициатива и прие на 30.11.2012 г. становище на тема „Трудовата заетост на хората с увреждания”.

В редица свои документи и в Стратегия „Европа 2020” Европейската комисия отчита важността на включването на хората с увреждания в обществото и поощрява държавите да откликват на нуждите на тази група хора чрез предоставяне на качествени и иновативни услуги. Основните ползи за обществото от прилагането на политики за интеграция на хората с увреждания имат както социален, така и икономически аспект - заетост на хората с увреждания, принос към социалното им включване, създаването на социален капитал и същевременно икономии на публични средства.

В становището си ИСС изразява загрижеността на гражданското общество от задълбочаващата се тенденция на влошаване на социалния статус на хората с увреждания и много високите равнища на безработица сред тях.

По данни на Националният статистически институт и Националният осигурителен институт хората с увреждания в работоспособна възраст са около 200 000 души, като само около 10% от тях са заети в различни сфери на обществения живот. Съветът констатира и тревожната тенденция на намаляване както на броя на специализираните предприятия и кооперации така и на заетите в тях хора с увреждания. За периода от 1990 - 2012 г. броят на заетите хора с увреждания в специализираните предприятия и кооперации е намалял с драстичните 92.4 %.

Недостатъчната гъвкавост и ефективност на прилаганите политики по осигуряване на заетост на хората с увреждания води до тяхната социална изолация, намалява мотивацията им за допълнителна квалификация и търсене на работа, констатира Съвета.

Друга важна констатация е, че въпреки създадената нормативна база, проблемът за достъпа на хората с увреждания до работните места, местоживеене, транспорт, ведомствени, културни и др. сгради, все още не намира добро решение, поради неосигурен финансов ресурс и неефективен контрол от страна на държавата и общинските институции.

ИСС оценява като недостатъчни резултатите от приложените вече мерки за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания и препоръчва предприемането на по-ефективни действия, с цел преодоляване на чувствителното изоставане на страната ни, в сравнение с другите страни - членки на ЕС.

ИСС препоръчва: да се разработят по-ефективни икономически стимули, с цел повишаване на заинтересоваността на работодателите, в специализирана и обичайна работна страна, при създаването на подходяща работна среда за хората с увреждания; да се усъвършенства на нормативната уредба така, че да се преустановят констатираните негативни тенденции и се осигури бърз преход към

разширяване обхвата на социалната и трудова интеграция на хората с увреждания, с цел подобряване на социалния им статус; да се предприемат мерки за насърчаване на публично-частното партньорство на общините със специализираните предприятия и кооперации за развитие на социалната и трудова интеграция на хората с увреждания.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner