NEWS - ARCHIVE

БЪЛГАРСКИЯТ ИСС СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР

Тревожен сигнал е констатираната от ЕК липса на напредък и даже подчертано изоставане в постигането на основните цели на Стратегия “Европа 2020”. В тази връзка ИСС препоръчва до края на 2013 г. да се извърши задълбочена междинна оценка на изпълнението на Стратегия “Европа 2020”, на базата на която да се формулират съответните приоритети и насоки за 2014 г. Също така ИСС предлага да се обсъди възможността за допълване на някои от целите на Стратегията с подцели и допълнителни индикатори за наблюдение.

ИСС споделя възприетия от ЕК подход, при който всеки един от петте приоритета в ГОР е насочен към постигане на растеж и осигуряване на работни места, като особено се набляга на справедливостта. Същевременно ИСС обръща внимание, че прекономерното анцентиране върху финансовата консолидация и рестриктивните политики на икономии могат да доведат до известно изоставане в изпълнението на целите за растеж и заетост, както и за образование, наука, изследвания и намаляване на бедността и социалното изключване. ИСС предупреждава, че съкращенията, и дори запазването на нивата на разходите в областите, свързани с развитието на човешкия капитал и технологичния напредък, биха повлияли отрицателно на растежа и заетостта.

След като европейските и национални политики поставят през тази и следващите години основен акцент върху борбата с младежката безработица и нарастването на младежката заетост, ИСС счита, че тази политика трябва да намери отражение в една от основните цели на Стратегия “Европа 2020” и предлага формулирането на допълнителна цел по заетостта, която да се отнася до равнището на младежката заетост и безработица.

ИСС многократно е заявявал, че е от изключително значение постигането на целите в Стратегия “Европа 2020”, свързани с образованието. Особено обезпокоителен е фактът, че въпреки известеното нарастване на процента от населението на възраст от 30 до 34 г. с висше образование, намаляването на процента на ранно отпадналите от училище е незначително. ИСС приветства ЕК за предложения „Пакет за младежка заетост” и подкрепя инициативата “Гаранции за младежта”, като настоява за спешно прилагане на предложените мерки и тяхното финансово обезпечаване от фондовете на ЕС.

ИСС приветства усилията на ЕК да публикува заедно с ГОР 2013 г. първия годишен доклад относно интеграцията на единния пазар и втория доклад за механизма за предупреждение относно макроикономическите неравновесия, което може да спомогне за по-добрата подготовка на обсъжданията на препоръките по страни. ИСС определя това като добър сигнал за последователност и решителност за справяне с проблемите пред европейските икономики, свързани с кризата.

В своята резолюция "Съобщение на Комисията - Годишен обзор на растежа 2013 г." ИСС изразява подкрепата си за действията на ЕК в посока “повече Европа, а не по-малко Европа” и призовава европейските институции и държавите членки да подкрепят по-голямата интеграция, както и усилията за подпомагане на икономиката и инвестициите, като счита, че в момента е това е единственото възможно решение на кризата и възвръщане на доверието на инвеститорите, предприятията и потребителите. ИСС отново подчертава важната роля на предприемачеството и създаването на предприятия, по-специално малки и средни предприятия (МСП), в процеса на възстановяване. Те са основни двигатели на икономически растеж, предприемачески иновации и умения и важен източник на нови работни места.

Според ИСС би следвало държавите членки да приемат мерки, които да благоприятстват създаването на работни места, като например данъчни реформи, които насърчават заетостта, спомагат и подкрепят самостоятелната заетост и стартирането на бизнес, подобряват нормативната рамка за правене на бизнес и улесняват достъпа за МСП до финансиране и до участие в обществени поръчки, преобразуват неформалната заетост и недекларирания труд в редовна заетост и др.

По отношение на пенсиите, ИСС призовава в основните европейски стратегически документи да се следва по-добро съгласуване и единство на политиките относно модернизирането и реформирането на пенсионните системи в държавите - членки на ЕС.

ИСС нееднократно е заявявал, че консултациите със социалните партньори и гражданският диалог укрепват доверието и социалната основа на приеманите мерки в социално-икономическата област и следователно могат да гарантират успеха на дадена политика в национален план.

С оглед на нарастващото значение на Европейския семестър, ИСС счита за наложително, диалогът в държавите членки да обхване всички заинтересовани страни още в първата фаза на семестъра, когато се изготвят на Годишният обзор по растежа и приложенията към него. В това си искане ИСС се присъедява към призива на Европейския икономически и социален комитет европейските политици, отговорни за вземането на решения в тази област, да заложат структурно в различните политически механизми за изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ консултациите със социалните партньори и общественото участие, като ЕК гарантира предоставянето на повече демократична легитимност на процеса.

ИСС счита, че в рамките на изготвянето на националните програми за реформи е целесъобразно да се организира широк диалог с по-голямо участие на социалните партньори и организираното гражданско общество. В тази връзка ИСС предлага ЕК да преразгледа графика, за да се предвиди необходимото време за провеждането на национални дискусии по същество.

В заключение ИСС призовава държавните ръководители и европейските институции да се споразумеят за следващата многогодишна финансова рамка и да не намаляват ресурса, предназначен да спомогне за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020”.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner