NEWS - ARCHIVE

БЪЛГАРСКИЯТ ИСС СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР

Тревожен сигнал е констатираната от ЕК липса на напредък и даже подчертано изоставане в постигането на основните цели на Стратегия “Европа 2020”. В тази връзка ИСС препоръчва до края на 2013 г. да се извърши задълбочена междинна оценка на изпълнението на Стратегия “Европа 2020”, на базата на която да се формулират съответните приоритети и насоки за 2014 г. Също така ИСС предлага да се обсъди възможността за допълване на някои от целите на Стратегията с подцели и допълнителни индикатори за наблюдение.

ИСС споделя възприетия от ЕК подход, при който всеки един от петте приоритета в ГОР е насочен към постигане на растеж и осигуряване на работни места, като особено се набляга на справедливостта. Същевременно ИСС обръща внимание, че прекономерното анцентиране върху финансовата консолидация и рестриктивните политики на икономии могат да доведат до известно изоставане в изпълнението на целите за растеж и заетост, както и за образование, наука, изследвания и намаляване на бедността и социалното изключване. ИСС предупреждава, че съкращенията, и дори запазването на нивата на разходите в областите, свързани с развитието на човешкия капитал и технологичния напредък, биха повлияли отрицателно на растежа и заетостта.

След като европейските и национални политики поставят през тази и следващите години основен акцент върху борбата с младежката безработица и нарастването на младежката заетост, ИСС счита, че тази политика трябва да намери отражение в една от основните цели на Стратегия “Европа 2020” и предлага формулирането на допълнителна цел по заетостта, която да се отнася до равнището на младежката заетост и безработица.

ИСС многократно е заявявал, че е от изключително значение постигането на целите в Стратегия “Европа 2020”, свързани с образованието. Особено обезпокоителен е фактът, че въпреки известеното нарастване на процента от населението на възраст от 30 до 34 г. с висше образование, намаляването на процента на ранно отпадналите от училище е незначително. ИСС приветства ЕК за предложения „Пакет за младежка заетост” и подкрепя инициативата “Гаранции за младежта”, като настоява за спешно прилагане на предложените мерки и тяхното финансово обезпечаване от фондовете на ЕС.

ИСС приветства усилията на ЕК да публикува заедно с ГОР 2013 г. първия годишен доклад относно интеграцията на единния пазар и втория доклад за механизма за предупреждение относно макроикономическите неравновесия, което може да спомогне за по-добрата подготовка на обсъжданията на препоръките по страни. ИСС определя това като добър сигнал за последователност и решителност за справяне с проблемите пред европейските икономики, свързани с кризата.

В своята резолюция "Съобщение на Комисията - Годишен обзор на растежа 2013 г." ИСС изразява подкрепата си за действията на ЕК в посока “повече Европа, а не по-малко Европа” и призовава европейските институции и държавите членки да подкрепят по-голямата интеграция, както и усилията за подпомагане на икономиката и инвестициите, като счита, че в момента е това е единственото възможно решение на кризата и възвръщане на доверието на инвеститорите, предприятията и потребителите. ИСС отново подчертава важната роля на предприемачеството и създаването на предприятия, по-специално малки и средни предприятия (МСП), в процеса на възстановяване. Те са основни двигатели на икономически растеж, предприемачески иновации и умения и важен източник на нови работни места.

Според ИСС би следвало държавите членки да приемат мерки, които да благоприятстват създаването на работни места, като например данъчни реформи, които насърчават заетостта, спомагат и подкрепят самостоятелната заетост и стартирането на бизнес, подобряват нормативната рамка за правене на бизнес и улесняват достъпа за МСП до финансиране и до участие в обществени поръчки, преобразуват неформалната заетост и недекларирания труд в редовна заетост и др.

По отношение на пенсиите, ИСС призовава в основните европейски стратегически документи да се следва по-добро съгласуване и единство на политиките относно модернизирането и реформирането на пенсионните системи в държавите - членки на ЕС.

ИСС нееднократно е заявявал, че консултациите със социалните партньори и гражданският диалог укрепват доверието и социалната основа на приеманите мерки в социално-икономическата област и следователно могат да гарантират успеха на дадена политика в национален план.

С оглед на нарастващото значение на Европейския семестър, ИСС счита за наложително, диалогът в държавите членки да обхване всички заинтересовани страни още в първата фаза на семестъра, когато се изготвят на Годишният обзор по растежа и приложенията към него. В това си искане ИСС се присъедява към призива на Европейския икономически и социален комитет европейските политици, отговорни за вземането на решения в тази област, да заложат структурно в различните политически механизми за изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ консултациите със социалните партньори и общественото участие, като ЕК гарантира предоставянето на повече демократична легитимност на процеса.

ИСС счита, че в рамките на изготвянето на националните програми за реформи е целесъобразно да се организира широк диалог с по-голямо участие на социалните партньори и организираното гражданско общество. В тази връзка ИСС предлага ЕК да преразгледа графика, за да се предвиди необходимото време за провеждането на национални дискусии по същество.

В заключение ИСС призовава държавните ръководители и европейските институции да се споразумеят за следващата многогодишна финансова рамка и да не намаляват ресурса, предназначен да спомогне за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020”.
back to top