NEWS - ARCHIVE

ИСС Е ЗА ПОСТИГАНЕТО НА РЕАЛНО ДЕЙСТВАЩ ЕДИНЕН ПАЗАР

ИСС счита, че е много важно държавите членки да транспонират съответните разпоредби, които се съдържат в предложените пакети от мерки в областта на  енергетиката, железопътния, авиационния транспорт и морските превози в рамките на Европейския съюз.

Също така е от особено значение Единният пазар да осигури възможност за гражданите, работниците и предприятията да се движат свободно през граница, когато и където искат, без да се сблъскват с неоправдани ограничения, наложени от различните национални норми и разпоредби.

В своята резолюция "Акт за единния пазар II - Заедно за нов растеж" ИСС поставя особен акцент върху улесняването на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия (МСП) като препоръчва да се създадат револвиращи инструменти за предоставяне на такива кредити, които да позволят на МСП да получават лесен достъп до финансиране, без прекомерни обезпечения.

По отношение на подобряването на условията за развитие на стопанска дейност, включително посредством изпълнението на Програмата за по-добро регулиране, ИСС счита, че държавите членки трябва да положат усилия за намаляването на правната и административната тежест посредством осигуряването на връзка между търговските регистри и взаимното признаване в Европейския съюз на електронното разпознаване и установяване на истинността.

ИСС подчертава, че липсата на действащи електронни правителства във всички държави членки на ЕС и фрагментираните он-лайн услуги в тях са основни предизвикателства пред развитието на цифровата икономика в Европа и забавят намаляването на административните тежести пред бизнеса. Развитието на конкурентоспособен и добре функциониращ европейски пазар на платежни услуги, който е от полза за всички потребители и предприятия е особено важно условие, за да станат платежните услуги достъпни за потребителите, както и да бъде гарантирано тяхното сигурно, ефикасно и евтино предоставяне.

Друг акцент от предложените от ЕК мерки за развитие на Единния пазар е увеличаването на ефективността на внедряването на високоскоростна комуникационна инфраструктура чрез приемане на общи правила. Това ще способства за подобряването на високоскоростната широколентова интернет връзка, което от своя страна е техническа предпоставка за развитие на електронната търговия. ИСС подкрепя широкото приложение на електронното фактуриране, включително при трансграничните дейности и особено в областта на обществените поръчки.

Нееднократно в свои актове ИСС е обръщал внимание на ролята на социално предприемачество и социално сближаване за създаване на растеж и работни места. В тази връзка в своята резолюция ИСС приветства инициативата на Европейската комисия да „разработи методология за измерване на социално – икономическите ползи от социалните предприятия“, като оценява важната роля, която те играят за социалното развитие и сближаване.

Днес, повече от две години след публикуването на първия проект на Акт за единния пазар, ЕК представи законодателни предложения по единадесет от дванадесетте ключови действия в него, но Европейският парламент (ЕП) и Съветът все още не са постигнали съгласие по тях. В тази връзка ИСС предупреждава, че е нужна сериозна политическа воля от страна на всички европейски институции, за да се трансформират успешно предложенията на ЕК в правни норми и регулации. ИСС призовава да се действа бързо и същевременно качествено, за да осигурят приемането на тези законодателни предложения, преди изтичането на мандатите на ЕП и на ЕК през пролетта на 2014 г.
back to top