NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) на свое заседание, проведено на 21 ноември, прие становище по една изключително важна за българското общество тема: „Здравеопазването в България – проблеми и възможни решения”.

С този документ ИСС цели да предизвика сериозен обществен дебат, в който да се представят позициите на гражданското общество за състоянието, проблемите и насоките за промяна на съществуващата здравна система.

В становището се подчертава, че основна функция и грижа на държавата са опазване и възстановяване на здравето и повишаване на качеството на живот на всеки български гражданин. Същевременно здравето е не само гарантирано от Конституцията на страната, но и задължение на всеки гражданин, свързано със спазването на законодателството и поддържането на здравословен начин на живот.

Здравната реформа, като един непрекъснат процес на качествени и количествени промени с различен обхват и влияние върху здравната система, има за основна цел подобряване здравния статус на нацията. Затова промените, в контекста на реформата, би следвало да се прилагат в единна и логична взаимосвързаност, водеща до  трайно и устойчиво решаване на проблемите в здравеопазването.

В документа е представен преглед на състоянието на здравната система в България и са отправени редица предложения за промени в системата на здравеопазването, в здравноосигурителния модел, по отношение на човешките ресурси в здравеопазването и системата на болниците и другите лечебни заведения.

Отбелязва се, че в последните години политиките в областта на здравето бяха свързани с приемането на редица концепции и стратегически документи. Последният програмен документ - Национална здравна стратегия 2014 - 2020 г., внесен в Народното събрание е логично продължение на разработваните през последното десетилетие няколко взаимно допълващи се здравни стратегии и концепции за развитие на здравната система в България.

Оценката на ИСС, относно приетите досега стратегически документи за реформи в здравеопазването е, че липсва взаимна обвързаност, приемственост и последователност, няма достатъчна прозрачност и отсъства консенсусно начало при разработката им. Тези документи не са подчинени на една обща концепция, която да обединява усилията на държавата, работодателите и населението за постигане на ново отношение към здравето на хората.

Позовавайки се на актуални анализи и на мнението на експерти, ИСС откроява следните фактори и причини, които доведоха до неефективните резултати от провежданата през последните години реформа на българското здравеопазване:

 • липса на последователна политическа воля за издигане здравето на нацията сред водещите национални приоритети с цел гарантиране на националната здравна сигурност;
 • прилагане на инцидентни решения, които не се вписват или не са в един общ стратегически план;
 • липса на компетентен и обективен експертен анализ на сегашното състояние и тенденциите на общественото здраве;
 • липса на формулирани, реалистично обосновани здравни приоритети, на обща здравно-политическа концепция и модел;
 • приемане на решения за промени в системата на здравеопазването без отчитане на баланса между здравните потребности, поставените цели и ограничените финансови ресурсите, с които могат да се изпълнят тези решения;
 • имитация на провеждане на структурна реформа, без наличието на обективен предварителен анализ на състоянието на здравната система и оценка на риска.

Предложенията на ИСС са насочени към няколко цели:

 1. да се защитят интересите на осигурените лица и да се гарантират конституционните права на населението на всички териториални равнища;
 2. да се подобри финансовото състояние и да се повиши ефективността от системата на здравеопазване;
 3. да се гарантира по-голяма справедливост, равнопоставеност и достъпност на осигурените лица до качествена медицинска помощ;
 4. да се осигурят качествени здравните услуги, отговарящи на европейските стандарти;
 5. да се осигури и гарантира прозрачност и информираност на обществото за състоянието, поведението и резултатите от функционирането на системата.

ИСС препоръчва спешно да се изготви анализ на състоянието и ефективността от работата на цялата система на управление на здравеопазването и на тази основа да се пристъпи към разработване на концепция и осъществяване на промени в нея. Анализът задължително следва да обхване и състоянието на нормативната рамка, която определя поведението на цялата система на здравеопазването.

 

ИСС поставя акцент върху принципа, разработването на здравната стратегия да се извърши с участието на широки обществени кръгове, освободени от тесни лобистки интереси, които да са легитимни представители на пациенти, здравни специалисти, работодатели, синдикати, политически сили и експерти по обществено здраве. Стратегията трябва ясно да определя характерът, обхватът, съдържанието и последователността на провеждане на промените в системата на здравеопазването и на здравното осигуряване.

Друго предложение на ИСС е в кратки срокове да се разработи и предложи за обсъждане Стратегия за управление на човешките ресурси в здравеопазването през следващите 10-15 години и това да стане приоритет от първостепенно значение за системата. Стратегията и планът за практическото й приложение трябва да обхващат всички възможни направления и механизми, които да осигурят необходимия кадрови потенциал в системата.

В становището се отбелязва също, че предприетите до сега мерки в областта на здравното осигуряване не са подчинени на обща концепция. ИСС предлага да се обсъди възможността при по-нататъшното развитие на здравното осигуряване да се прилага модел, който се базира на наличието на основен, здравноосигурителен пакет с постепенно надграждане от допълнителни пакети.

Основните предложения на ИСС по отношение дейността на НЗОК са следните:

 • да се извърши остойностяване на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
 • на базата на актюерски разчети да се определя минималният размер на необходимите средства, с които трябва да разполага НЗОК и на тази основа всяка година да се определя реалната здравна осигурителна вноска, гарантираща финансирането на този пакет;
 • да се определи реалната здравноосигурителна вноска, която държавата трябва да заплаща за осигуряваните от нея лица;
 • да не се допуска НЗОК да финансира онези дейности, които са конституционно задължение на държавата по отношение на здравното обслужване на населението, за да се запази на солидарния принцип и доверието към системата;
 • спешно да се намерят решения за здравно неосигурените лица по цялата верига – идентифициране, регистриране, медицинско обслужване;
 • Необходимо е да се извършат сериозни промени в статута, управлението и организацията на работа на здравноосигурителната система. На първо място, да се осигури реално трипартитно управление на здравноосигурителната система, което да отговаря на реалния принос на страните във финансирането на системата. На тази основа да се определят броят, съставът, участниците в органите на управление на НЗОК и правилата за управлението й. На НЗОК следва да се осигурят необходимите правомощия, за да се гарантира равен достъп до медицинска помощ на всички осигурени лица на всички териториални равнища на здравната система;
 • Съветът препоръчва да се обсъди възможността бюджетът на НЗОК да се отдели от консолидирания бюджет на страната, а управлението на финансовия ресурс да бъде право и отговорност на нейните управителни органи. Това ще позволи да се преустанови практиката средства на НЗОК да се отклоняват за фискалния резерв и/или прехвърлят в бюджета на МЗ.

ИСС акцентира и на необходимостта да се преразгледа статута на болничните заведения, с оглед превръщането на лечебните заведения в икономически субекти по специален закон, а не както е сега по Търговския закон.

В тази връзка Съветът предлага да се създаде независима от държавата система за обективен рейтинг на лечебните заведения, която да позволи на осигурените лица да имат реална оценка за качеството на обслужване и възможностите за лечение в отделните болници, клиники и отделения.

Същевременно е необходимо да се преразгледат и разработят диагностично-лечебни алгоритми (протоколи) като правила за добра медицинска практика, което би спомогнало за оценка на пакета от медицински и немедицински дейности, които НЗОК заплащат на лечебните заведения и ще допринесе за подобряване на качеството на здравната помощ.

В заключение ИСС изразява убеденотта си, че България и българското общество разполагат с необходимия ресурс – финансов, научен, интелектуален, професионален и технологичен, за изграждане на здравна система, която да осигурява социално справедливо, качествено и достъпно здравно обслужване за всички граждани, независимо от техните приходи, обществен статус и жизнен стандарт.

В становището Съветът призовава всички политически сили, представени в Народното събрание или извън него, да превърнат в основна своя мисия приемането и изпълнението на дългосрочна стратегия за развитие на българското здравеопазване, като се осигурят политически гаранции за приемственост между правителствата и последователност за постигане на положителни и стабилни резултати за здравето на нацията. Решенията на проблемите на здравеопазването трябва да са надпартийни и неподвластни на други, освен на обществените интереси.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More