NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРИЕ КРИТЕРИИ ЗА НОМИНАЦИИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕИСК - МАНДАТ 2015-2020 г.

В рамките на проведено на 6 март 2015 г. заседание на пленарната сесия на Икономическият и социален съвет (ИСС) бе обсъден въпросът за предложението на ИСС до Министерски съвет за кандидатури за членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), съгласно изискванията на Закона за ИСС и предстоящия нов мандат на ЕИСК ( октомври 2015 - октомври 2020 г.).

В тази връзка пленарната сесия на ИСС взе решение предложението до Министерски съвет да се основава на един от водещите принципи в дейността на съвета за равнопоставеност между основните негови групи, като пленарната сесия да определи по четирима представители от всяка група, и прие следните критерии за номинации за членове на ЕИСК за мандат (2015- 2020 г.), както следва:

 1. Задължителни критерии:
 1. Да бъдат излъчени от организации, визирани в чл. 300, т. 2 от Лисабонския договор: „Икономическият и социален комитет се състои от представители на организациите на работодателите, на работниците, както и от други представители на гражданското общество, по-конкретно в социално-икономическата, гражданската, професионалната и културната област”. Въпросните организации следва да са членове на организации със същия обхват на дейност на европейско и по възможност на световно равнище. Текстът на чл. 300, т. 2 е прецизиран в следните български нормативни актове:
  • Кодекс на труда – чл. 34, 35 и 36, уреждащ представителността на национално равнище на организациите на работодателите и работниците и служителите;
  • Закон за Икономически и социален съвет – чл. 7, ал. 5, уреждащ реда за номиниране на други представители на гражданското общество, освен социалните партньори.
 1. Да са предложени с валидно решение на вписания орган за управление на съответната организация, отговаряща на изискванията по предходната точка.
 2. Да владеят свободно поне един от основните матрични езици на ЕС – английски, немски или френски.
 1. Препоръчителни критерии:
 1. Да са членове на Икономическия и социален съвет на Република България, за да осигурят синергия и допълняемост в работата на ИСС и ЕИСК, както и европейски подход при предоставянето на становища по важни теми към българското правителство, съгласно чл. 4 от Закона за ИСС.
 2. Да имат задълбочени познания по въпросите на европейското законодателство и неговото прилагане и активно участие в работата на международни организации и институции.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More