NEWS - ARCHIVE

ИСС ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА ПО „ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД“

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) със съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН) и Община Свиленград организира кръгла маса на тема: “Политики и мерки за задържане на децата в училище в община Свиленград”, която ще се проведе на 29 април 2015 г. /сряда/ от 13.00 ч. в малка зала на Oбщина Свиленград, бул. България 32.

В редица свои актове и публични дискусии ИСС фокусира общественото внимание върху проблема за преждевременното напускане на образователната система като значим проблем за България, водещ до сериозни икономически, социални и обществени последици и очертаващ предизвикателства пред пазара на труда, качеството на работната сила, демографското развитие и социалните системи на страната.

Целта на настоящата дискусия е да се представят и обсъдят предложените от ИСС мерки и действия, насочени към младежите, преждевременно напуснали образователната система и тяхната реинтеграция обратно в училище. Същевременно в дискусията ще се откроят проблемите и ще се представят добрите практики в община Свиленград в областта на образованието.

Дискусията в община Свиленград е шестата от поредицата публични обсъждания по темата, които ИСС провежда в страната. За участие във форума са поканени кметът на община Свиленград, Председателят и членове на общинския съвет, представители на МОН и МТСП и регионалните им структури, кметове на кметства, директори и учители, както и представители на местните структури на социалните партньори, членове на Икономическия и социален съвет и др.

В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят позицията си по актуалните проблеми, свързани с прилаганите в практиката политики за превенция на отпадането от училище, за задържане на децата в училище, както и трудовата реализация на преждевременно напусналите образователната система.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner