NEWS - ARCHIVE

ИСС ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА ПО „ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД“

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) със съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН) и Община Свиленград организира кръгла маса на тема: “Политики и мерки за задържане на децата в училище в община Свиленград”, която ще се проведе на 29 април 2015 г. /сряда/ от 13.00 ч. в малка зала на Oбщина Свиленград, бул. България 32.

В редица свои актове и публични дискусии ИСС фокусира общественото внимание върху проблема за преждевременното напускане на образователната система като значим проблем за България, водещ до сериозни икономически, социални и обществени последици и очертаващ предизвикателства пред пазара на труда, качеството на работната сила, демографското развитие и социалните системи на страната.

Целта на настоящата дискусия е да се представят и обсъдят предложените от ИСС мерки и действия, насочени към младежите, преждевременно напуснали образователната система и тяхната реинтеграция обратно в училище. Същевременно в дискусията ще се откроят проблемите и ще се представят добрите практики в община Свиленград в областта на образованието.

Дискусията в община Свиленград е шестата от поредицата публични обсъждания по темата, които ИСС провежда в страната. За участие във форума са поканени кметът на община Свиленград, Председателят и членове на общинския съвет, представители на МОН и МТСП и регионалните им структури, кметове на кметства, директори и учители, както и представители на местните структури на социалните партньори, членове на Икономическия и социален съвет и др.

В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят позицията си по актуалните проблеми, свързани с прилаганите в практиката политики за превенция на отпадането от училище, за задържане на децата в училище, както и трудовата реализация на преждевременно напусналите образователната система.

back to top