NEWS - ARCHIVE

ВТОРИЯТ МАНДАТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЗАПОЧНА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА 24. 04.2008 Г.

В определените от Закона за Икономически и социален съвет /ЗИСС/ срокове, организациите определиха своите представители в новия Икономически и социален съвет на Р България.

В състава на новия Икономически и социален съвет влизат представители от следните три групи:

Първа група: 12 члена, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;

Втора група: 12 члена - определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;

Трета група: 11 члена, представители на организациите, както следва:

един представител на организациите на селскостопанските производители;

един представител на организациите на производствените кооперации;

един представител на професионално-съсловните организации;

един представител на организациите на потребителите;

един представител на организациите на жените;

един представител на екологичните организации;

един представител на организациите на инвалидите;

един представител на организациите на пенсионерите;

един представител на организациите, подпомагащи социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;

двама независими учени - специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и министъра на труда и социалната политика.

 

Поради липса на съгласие между организациите на занаятчиите не беше определен техен представител в ИСС.

....вж. членовете на новия Икономически и социален съвет на Република България

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner