NEWS - ARCHIVE

ОПИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ООНОпитът на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България ще бъде представен на среща на Експертната група по икономическите и социалните съветикъм Организацията на обединените нации, която ще се проведе на 24-25 юли (четвъртък и петък) 2008 г. във Виена.

На форума презентация за българския модел в развитието на гражданския диалог ще изнесе доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС.

Конференцията във Виена се провежда в изпълнение на международно съгласуваните ангажименти, включващи Целите на Хилядолетието за развитие. Целта й е да предложи платформа за диалог и обмен на знания и иновации, отнасящи се до ангажираността на гражданското общество в процеса на вземане на социално-икономическите решения на национално равнище, както и ролята на Икономическите и социалните съвети за разширяване на гражданското участие и гражданския диалог.

В срещата под егидата на ОНН ще участват представители на Европейския икономически и социален комитет и на Международната асоциацията на икономическите и социални съвети и сродни организации, експерти по ИСС от различни страни по света, от регионални и международни организации.

В своята презентация председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски подчертава, че България е първата от новите 12 страни-членки на ЕС, в която ИСС се изгради и развива успешно по модела на Европейския икономически и социален комитет.

От учредяването си през декември 2003 г. досега ИСС е приел 27 становища, анализи и резолюции, в които е направил над 600 предложения до изпълнителната и законодателната власт за решения на стратегически икономически и социални проблеми на страната, отчита доц. Дулевски. Част от тях са отразени в редица актове – управленската програма на правителството, национални стратегии, законопроекти.

Председателят на ИСС ще запознае участниците в международната среща с дейността на съвета, като обръща внимание на утвърдените от него нови форми на граждански диалог, каквито са откритите публични консултации и дискусии между ИСС и институциите на законодателната и изпълнителната власт. ДосегаИСС е организирал и провел 9 публични консултации с участието на председателя на Народното събрание, президента на България, министър-председателя, министри, народни представители, представители на много организации.

През септември предстоят две публични консултации, организирани от ИСС. Първата е по проблемите на отговорното родителство, децата и младежта и в нея ще участват представители на Икономическия и социален съвет на Франция. Втората публична консултация е по обновената Лисабонска стратегия и предизвикателствата пред България.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner