NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ

Икономическият и социален съвет счита за целесъобразна и крайно необходима формулираната политика за финансиране на здравната система, по-нататъшното усъвършенстване модела за задължителното здравно осигуряване и развитието на доброволното здравно осигуряване. Едновременно с това Съветът препоръчва конкретизиране на подхода по въвеждане на конкурентно начало при усъвършенстване на модела на задължителното здравно осигуряване.

Това са част от изводите и препоръките в приетата от Икономическия и социален съвет (ИСС) Резолюция по актуализирания проект на Национална здравна стратегия 2008 – 2013 г. Тя бе представена днес, 28 юли, на пресконференция в ИСС.

В пресконференцията участваха доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, г-н Васил Велев, д-р Константин Тренчев и г-н Пламен Захариев – заместник-председатели на ИСС, доц. д-р Желязко Христов, член на ИСС и докладчик по резолюцията. Участие в срещата с медиите взе и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

Резолюцията е разработена по собствена инициатива на ИСС и бе одобрена от пленарната сесия на съвета на 18 юли. С изразената позиция Икономическият и социален съвет приема актуализирания проект на Национална здравна стратегия, като прави редица бележки и препоръки.

ИСС като граждански парламент и изразител на интересите на гражданското общество за втори път анализира и дава препоръки по проекта на Национална здравна стратегия, съобщи пред журналистите доц. Лалко Дулевски. През юли 2006 г. ИСС прие становище по проекта, като 16 от предложенията му бяха възприети от МЗ.

ИСС обръща специално внимание на тази стратегия, защото нейната визия са хората, каза доц. Дулевски. Той подчерта, че ИСС иска да види по-дългосрочна визия за здравеопазването, по-дългосрочни цели за развитието на здравната система, в период от 15 – 20 години. Според съвета е необходимо в такъв стратегически документ още сега да се анализират процесите и предизвикателствата пред здравната система в дългосрочен период и да има ясна визия какво ще се предприеме днес, в краткосрочен план, за да се избегнат евентуалните негативни тенденции в бъдеще и натоварването на бъдещите поколения.

Председателят на ИСС отбеляза и общата позиция, че за да се постигне положителен ефект е необходимо интегриране на отделните секторни стратегии. В този смисъл съветът очаква да види интегрирането на целите и действията в здравната, демографската стратегия, по миграция и др.

С приетата резолюция ИСС изразява позицията на представителството на гражданското общество относно бъдещото развитие на общественото здравеопазване и здравната система (собственост, инфраструктура, управление, финансиране, договорни отношения и др.) Съветът прие резолюцията, ръководейки се от правата и интересите на пациентите, в изпълнение на функцията си да изразява волята на организираното гражданско общество и да подпомага отговорните държавни институции по здравните проблеми на нацията. Целта е да привлече вниманието на държавните институции и обществото по стратегическите цели, задачи, политики и очаквани резултати в здравната система до 2013 г.

ИСС отчита, че през последните 10 години в страната се осъществяват значими промени в сферата на здравеопазването. Макар и невинаги адекватни за отделните сектори на здравеопазването, те полагат основите на принципно нова национална здравна система. Реформите в здравеопазването продължават да бъдат първостепенен проблем на държавното управление и обществото, се казва в резолюцията.

ИСС прави бележки и препоръки по всички стратегически цели, формулирани в предложения актуализиран проект на здравна стратегия. Сред тях е искането за насърчаване на макростратегиите за ограничаване на здравните рискове и подобряване средата и начина на живот – промени в нормативни документи, улесняване на правно-административните процедури, засилено участие на общините за подобряване на местните условия и др. ИСС настоява за реализиране на системна дългосрочна национална стратегия и политика за ограничаване на епидемията от хронични неинфекциозни заболявания чрез „Програми за управление на заболяванията”, включващи адекватна институционална рамка за управление, координиране, динамичен мониторинг, контрол и обратна връзка.

ИСС препоръчва да се насочат повече усилия към провеждането на интегрирана здравна профилактика и разработването на профилактични програми с национално значение, като се включат и национално представените организации на работодателите и синдикатите и неправителствените организации.

В позицията се предлага усъвършенстване на системата за заплащане на работещите в здравната сфера, което да позволи по-добро управление на ресурса и постигане на по-добър баланс между финансови възможности и здравни потребности. Разработването на новите системи да става със задължителното участие на национално представителните работодателски и синдикални организации в отрасъла, отбелязва ИСС.

В областта на преструктурирането и ефективното управление на болничната помощ ИСС препоръчва да се извърши анализ и оценка на съществуващата материално-техническа база на публичните лечебни заведения за болнична помощ и провежданата инвестиционна политика. Съветът настоява да се професионализира болничният и клиничният мениджмънт, с оглед повишаване на ефективността и ефикасността на болничните и други видове медицински и здравни дейности. ИСС счита, че трябва да се усъвършенстват механизмите на финансиране на болничната медицинска помощ.

Засилване на прозрачността на процедурите при регулация на цените на лекарствата е друго от предложенията на ИСС. Той настоява и за подобряване на баланса между генеричните и иновативните лекарствени продукти в съответствие с добрите европейски практики.

За реализацията на стратегическата цел за развитие на човешките ресурси в здравеопазването ИСС препоръчва прилагането на активни мерки за увеличаване броя на специалистите по здравни грижи и подобряване на техния социален и икономически статус. Съветът обръща внимание и на проблема за усъвършенстване системата за следдипломна квалификация и продължаващото обучение и професионална реализация, включително на младите специалисти.

За ИСС формулираната в проекта на стратегия цел за осигуряване на финансова устойчивост на националната система на здравеопазване е свързана с конкретизиране на подхода по въвеждане на конкурентно начало при усъвършенстване на модела на задължителното здравно осигуряване.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner