NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПОЗИЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА У НАС


В сряда, 8 април 2009 г., от 11.00 часа, в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. “Цариградско шосе” 111, ет. 3) ще се състои пресконференция.

На нея ще бъде представено приетото от Пленарната сесия на ИСС становище на тема Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България”.

Ще бъдат представени и основните моменти от отчета за дейността на ИСС за 2008 г., приет от Пленарната сесия и внесен съгласно законовите изисквания в Народното събрание.

Журналистите ще бъдат запознати и с приоритетите в дейността на ИСС за 2009 г., през която българският ИСС председателства мрежата на икономическите и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз.

В пресконференцията ще участват:

Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС

Г-н Васил Велев, член на ИСС от Група І – работодатели, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, докладчик по становището

Г-жа Милена Ангелова, член на ИСС от Група І – работодатели (АИКБ)

Г-жа Валентина Зартова, член на ИСС от Група І – работодатели (БТПП)

Г-н Камен Колев, заместник-председател на БСК

ИСС разработи становището “Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България” по собствена инициатива, отчитайки важността на тези проблеми и особено тяхната актуалност в периода на финансова и икономическа криза у нас. По-добрите регулации и по-малкото пречки пред бизнеса са решаващи за повишаване на конкурентоспособността на страната ни и един от начините за преодоляване на негативните ефекти от кризата, счита ИСС.

В направения анализ се констатира “печална равносметка” от 10-годишния опит на правителствата у нас за ограничаване на административния контрол и подобряване качеството и прозрачността на административните услуги.

Документът съдържа пакет от мерки, които според ИСС държавната администрация трябва да предприеме във възможно кратки срокове. Ако тези препоръки бъдат възприети, те ще окажат осезаемо положително въздействие върху икономическия растеж, заетостта, привличането на чуждестранни инвестиции и развитието на предприемачеството у нас.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner