NEWS - ARCHIVE

THE COUNCIL OF MINISTERS HELD A PUBLIC DISCUSSION ON THE NATIONAL REFORM PROGRAMME

Равносметка за председателството на българския Икономически и социален съвет (ИСС) на Мрежата от национални икономически и социални съвети на държавите-членки на Европейския съюз през 2009 г. ще направи неговият председател доц. д-р Лалко Дулевски по време на сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Тя ще се състои на 16 и 17 декември (сряда и четвъртък) в Брюксел, като изказването на доц. Дулевски ще е във втория й ден.

На сесията ще бъде направена равносметка на дискусиите, проведени съвместно от ЕИСК и националните икономически и социални съвети на 27-те държави-членки на ЕС през тази година във връзка с предприеманите на национално и европейско равнище мерки срещу отрицателното въздействие на икономическата криза върху трудовите пазари. Ще бъдат обсъдени и резултатите от годишната среща на президентите и главните секретари на националните съвети и на ЕИСК, която се състоя в София на 27 ноември.

ИСС на България бе избран единодушно да председателства и координира съвместната дейност на Мрежата на националните икономически и социални съвети на държавите-членки на Европейския съюз през 2009 г. По негово предложение съвместната им работа бе съсредоточена върху проблемите и предизвикателствата пред трудовите пазари в условията на икономическа криза.

В рамките на своя мандат българският ИСС бе домакин на три значими международни форума на високо експертно и политическо ниво. В края на юни в София се състоя годишната среща на главните секретари на всички национални съвети и ЕИСК, на 5 и 6 октомври тук се проведе международна конференция на тема “Работните места и кризата - ответни действия на Европа чрез политиките”, а на 27 ноември бе заключителното събитие - годишната среща на президентите и главните секретари на националните съвети и ЕИСК.

В резултат от едногодишната съвместна работа и дискусиите по време на проведените форуми, президентите и главните секретари на националните ИСС и ЕИСК приеха заключителен документ – декларация. В нея те изразяват позицията и препоръките на структурите на организираното гражданско общество в Европа по проблемите на трудовите пазари и тяхното възстановяване след икономическата криза в Европа.

Сред основните изводи в нея е, че в провежданите антикризисни политики е необходимо да бъдат съчетани краткосрочните мерки за преодоляването на непосредствените предизвикателства с дългосрочните цели за подобряване на производителността и конкурентоспособността на икономиката и пазара на труда.

Като основни приоритети на дългосрочната интегрирана европейска политика бяха подчертани поддържането на устойчивостта и необходимия обхват на системите за социална защита, преструктурирането и стимулирането на пазарите на труда към повече и по-качествени работни места, както и разработването на образователни и квалификационни програми, които да отговарят на нуждите на пазара. От ключово значение е да се поддържа подходящата координация между структурните реформи на пазара на труда и другите пазари, както и да се запази стабилна макроикономическа среда.

Представителите на организираното гражданско общество в ЕС специално подчертаха необходимостта от справедливо разпределение на тежестта от кризата между държавата, бизнеса и други групи от населението.

Председателите и главните секретари на икономическите и социални съвети на държавите-членки на ЕС и на ЕИСК смятат и че развитието на нова солидарност между европейските институции, държавите-членки и гражданското общество в периода на значителни институционални промени в ЕС трябва да се използва за координиране на неговите дългосрочни цели с прагматичните политики и механизми за постигането им.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More