NEWS

ИСС Е ЗА ИНТЕГРИРАНИ МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ, ЗА ДИГИТАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ЗА СПЕШНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНДУСТРИЯ 4.0

ИСС апелира за спешно разработване и приемане на Национална стратегия за участие на България в Индустрия 4.0, която да дефинира целите, пътищата, политиките и да систематизира участието и усилията на обществото за постигане на необходимата степен на конкурентоспособност в новите условия. Свързано с това е и предложението на ИСС за изработване на Национална стратегия за базово дигитално обучение. По този начин младите хора, които ще получат своето адекватно образование и ще участват в пазара на труда със съответни знания и умения, ще могат да се реализират и допринесат за икономическото развитие на България. Това послание е едно от основните в становището на ИСС „Възможности за развитие на политиката за младите хора в България“, прието на последната пленарна сесия през април т.г.

Политиките за качествено развитие и реализация на младите е тема, която трайно фокусира вниманието на ИСС. В повече от 20 акта ИСС последователно е анализирал и разработвал множество проблеми, свързани с личностната, образователната, трудовата и обществената реализация на младежите, като е предлагал мерки и нови подходи за тяхното решаване.

В приетото сега становище се подчертава, че ИСС подкрепя новата европейска Стратегия за младежта и отбелязва, че в България предстои да се приеме Национална стратегия за младежта 2020 – 2030 г., която ще кореспондира с европейската. ИСС подкрепя започналата вече дейност на Министерството на младежта и спорта в тази посока като същевременно очертава основните области, в които трябва да се насочат усилията на институциите, социалните партньори, младежките и гражданските организации, училището и семейството с цел постигане на желаните резултати.

Сред акцентите в становището на първо място ИСС поставя своята вече неведнъж изразена позиция, че интегрираният подход към политиката за младите хора е от ключово значение за успешното й прилагане. ИСС е подчертавал и в свои предишни актове, че е необходимо да се обединят, координират и синхронизират различните области на интервенция по проблеми, които съпътстват развитието на младия човек, за да се гарантира ефективно изпълнение и финансова осигуреност на планираните действия и мерки.

ИСС подкрепя трите основни принципа в новата европейска Стратегия за младежта – ангажиране, свързване и овластяване и препоръчва политиката на ЕС за младежта да бъде включена в процеса на Европейския семестър, за да се открояват и наблюдават резултатите от междусекторните политики в тази посока. Във връзка с още по-пълното овластяване на младите хора ИСС обръща внимание относно необходимостта в България да се изградят общински младежки консултативни съвети, където все още няма такива, за да се създаде възможност за пряко участие на младите хора в диалога с местната власт при решаването на проблеми на общността. Предлага се също диференциран подход към подгрупите по възраст в цялостната възрастова група на младите хора от 15 до 29 години, поради различните им потребности, които изискват и специфична интервенция.

В становището ИСС представя редица други мерки за по-добрата реализация на младите хора във различни области на обществения живот, като например познаване на трудовите и осигурителните права, насърчаване и създаване на младежки пространства, развиване на доброволчеството и участието в него на младите хора. ИСС апелира професията „младежки работник“ да бъде припозната като важна и да се обучават нови кадри за нея. Не на последно място ИСС откроява ролята на социалните партньори и на организираното гражданско общество в разработването на новата младежка стратегия и в прилагането й заедно с младежките организации.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner