NEWS

ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СУМИРАНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ

ИСС прие становище на тема „Проблемите при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“. След дълго обсъждане представителите на работодатели и синдикатите в ИСС доближиха своите позиции и постигнаха консенсус в очертаването на повечето от проблемите при прилагането на системата за сумираното изчисляване на работното време.

Заедно с утвърждаването на типичния модел на работното време – безсрочен трудов договор, редовни смени и осем часов работен ден, петдневна работна седмица и почивни дни в събота и неделя, ИСС разглежда системата на сумирано изчисляване на работното време като специфична необходима организация на работата в някои производствени дейности и най-вече при непрекъсваем или сменен производствен режим.

ИСС отчита, че при прилагането на тази система значително се увеличава интензивността и ангажираността на работниците и служителите, което трябва да се компенсира адекватно. Усложнява се отчитането на извънреден и нощен труд за някои категории лица, променят се междуседмичните почивки. От друга страна работодателите имат по-добра възможност да използват кадровия състав.

Същевременно становището констатира редица проблеми при прилагането на действащата нормативна уредба за сумираното работно време: противоречиво разбиране кога при сумираното работно време се счита, че има положен извънреден труд; противоречиви практики при отчитане на сумираното работно време по време на командировка; различни подходи при преобразуване на нощните часове в дневни; различия при заплащането на извънредния тру; неспазване на изискването неделният ден да е почивен ден в междуседмичната почивка и др.

ИСС подчертава, че е необходимо да се създадат механизми, които да гарантират правилното прилагане на системата за отчитане на сумираното работно време, правилното и в пълнота отчитане и адекватното изплащане на положения труд, както и прилагането на адекватна превенция за здравето на работещите. ИСС също така подчертава, че тези механизми трябва да възпрепятстват полагането на труд отвъд пределно допустимите норми.

Становището на ИСС отчита и факта, че между организациите на работниците и организациите на работодателите съществуват някои различия, които на този етап не са преодолени и затова те са описани в документа. Тези различия произтичат основно при полагането и отчитането на извънреден труд при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време.

 

ИСС препоръчва държавата и социалните партньори да участват активно в разясняването на разпоредбите за сумираното работно време, да контролират прилагането на тази специфична система за отчитане на работното време, както и да констатират проблемите, които възникват, за да търсят адекватни решения.

Според ИСС е необходимо да се направи анализ на съществуващите правни норми за сумираното отчитане на работното време и ако е необходимо, те да се усъвършенстват чрез промени в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител, като преди това се обсъдят със социалните партньори.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner