NEWS

ИСС ОТНОВО ПРИЗОВАВА ЗА УСКОРЕНО ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕХОД КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0

Икономическият и социален съвет прие становище на тема „Предизвикателствата пред труда в контекста на цифровизацията на икономиката“. Това е поредната позиция на ИСС, свързана с отражението на Четвъртата индустриална революция върху развитието на обществото. Както и в предишни свои позиции ИСС подчертава, че ако се прилагат подходящи и правилни политики, технологичното развитие ще доведе до положителни резултати и ще бъдат избегнати редица рискове.

В изводите си ИСС предупреждава, че в международен план разликите в нивото на развитие на държавите по отношение на новите технологии може да доведат до нови неравенства и да се забавят процесите на реалната конвергенция в целия ЕС. Затова ИСС препоръчва постепенно и устойчиво да се създават високоплатени работни места, създаващи висока добавена стойност, защото българските работници губят конкурентоспособност поради бавни и неефективни решения, свързани с технологичната трансформация. ИСС предупреждава също, че е възможно връзката между производителност на труда и работна заплата да се изгуби в дългосрочен план.

В становището се изразява позиция, че са необходими значителни промени в правилата, които да установят прозрачни и демократични условия на взаимодействие между хората и цифровите технологии като се преразгледат части от европейското трудово законодателство, свързани с нестандартни форми на заетост, социално осигуряване, данъчно облагане и др.

За пореден път ИСС настоява да се изготви национална стратегия на България за преход към Индустрия 4.0 и отбелязва, че в това отношение няма напредък след 2017 г., когато е приета единствено концепция. Според ИСС концепцията трябва да бъде първо актуализирана след дълбок анализ за последиците върху пазара на труда и да се ускори процесът по приемане на самата стратегия.

В становището се разглеждат различни аспекти на влияние на технологичния напредък върху пазара на труда, като например, процесът на учене през целия живот, инвестициите в научно изследователска и развойна дейност, статистическо наблюдение върху качествените и количествени промени на професиите и др.

ИСС отбелязва, че в следващите десетилетия новите технологии ще заменят нискоквалифицираната работна ръка и ще играят допълваща роля по отношение на висококвалифицираните професии. В тази връзка е необходимо да се предприемат мерки за адекватно обучение и квалификация, за усъвършенстване на умения и т.н.

ИСС посочва основните възможни последици за труда от навлизането на нестандартни форми на труда, станали възможни поради технологичния напредък. На първо място е загубата или трансформирането на работни места, изискващи ниски или средни нива на умения и създаването на нови работни места с по-високи изисквания за компетентност. Риск е нарастването на разликата между търсените от бизнеса умения и придобитите умения и познания чрез обучението във висшите учебни заведения, застаряването на населението, бавното въвеждане на новите технологии в производствения процес. Разширяването на неравенства от различен тип може да бъде сериозна последица от трансформацията към дигитализация, предупреждава документът.

Становището на ИСС е ценно и с подбора на добри практики в други държави, които са насочени към преодоляване на предизвикателствата пред труда вследствие на технологиите. Посочени са различни национални стратегии и политики, както и конкретни промени в трудовото законодателство на различни държави.

ИСС припомня и факта, че според Световната банка България е на 58-о място от 115 държави в годишната класация за цифровизация на бизнесът, както и че България изостава от средните европейски нива и се нарежда на последно място сред 28-те държави членки. ИСС препоръчва българското правителство, социалните партньори, бизнеса и всички заитерисувани страни да съсредоточат вниманието си на процесите на цифровизация и да постигнат консенсус за ускоряване на тези процеси без да подценяват рисковете пред труда.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner