NEWS

ИСС: НЕОБХОДИМА Е ЕФЕКТИВНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие становище „Възможности и фактори за насърчаване на малките и средните предприятия в България за периода на планиране 2021 – 2027 г.

Целта на становището е да обоснове необходимостта от специална стратегия с мерки в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП), които са особено уязвими в условията на все по-засилваща се международна конкуренция, на технологичната революция, на все по-обемното и сложно европейско законодателство, на недостига на човешки ресурси, административни тежести, затруднен достъп до финансиране.

ИСС препоръчва в становището си популярното мото „ Мисли първо за малките“, отнасящо се до развитието на МСП, да се превърне в „Действай в полза на МСП!“. Като отбелязва, че в Министерството на икономиката вече се работи по изготвянето на стратегия за МСП и като преценява, че всяко закъснение за подкрепата на МСП ще доведе до негативни последици за българската икономика, със становището си ИСС заявява своя принос в разработването на национално равнище на подобен стратегически план.

ИСС настоява за незабавни координирани действия на държавата, общините, социалните партньори и гражданското общество за действия в посока реално подобряване на условията за бизнес за МСП.

ИСС и в други свои актове е препоръчвал актуализация на дефиницията за МСП, като подчертава, че тя е само инструмент за по-добър достъп на МСП до финансиране и мерки за подкрепа. Според ИСС трябва да се даде свобода на МСП сами да изберат кой от трите критерия от Приложението към Препоръката на ЕК за дефиниция за МСП (численост на персонала, годишен оборот, общ годишен баланс) да използват, а не да им се налага единствено критерият за численост на персонала.

ИСС обръща специално внимание в становището си върху достъпа на МСП до финансиране и препоръчва в новата стратегия да се насърчат банките да финансират МСП, а държавните институции да анализират и оценяват ефективността от прилагане на финансови инструменти, особено при кредитен ресурс от подкрепяни от ЕС кредитни линии. Стратегията също трябва да насърчи създаването и оперирането в България на иновативни платформи за партньорско кредитиране като алтернатива на банковото кредитиране.

Друг аспект за подкрепата на МСП, върху който ИСС акцентира е по-ефективното инвестиране на средства от европейските фондове, като същевременно се опростят правилата за държавните помощи. В тази връзка ИСС препоръчва България да настоява пред ЕК да се увеличи прагът на минималната държавна помощ за определен период, например – или на 300 000 евро за период от 3 години, или 200 000 евро, но за период от 2 години.

ИСС настоява също България да заеме твърда преговорна позиция и да настоява за включване на критерии, гарантиращи справедливо географско разпределение на ресурсите от програми и мерки, които се администрират на европейско равнище. Кохезионната политика на ЕС, според становището, трябва да осигурява еднакви възможности за развитие на МСП в отдалечени области и за тях да се предвидят специални привилегировани правила за финансиране и подпомагане.

В становището ИСС анализира и предлага редица мерки за подкрепа на МСП в областта на цифровизацията, в областта на регулаторната среда, в квалификацията и преодоляването на недостига на кадри, достъпа на пазари, устойчивостта на МСП в прехода от линейна към кръгова икономика и други предизвикателства пред развитието на малкия и средния бизнес.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner