NEWS

ИСС ЗАЯВИ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО НОВАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2021-2027 Г.

На проведената Пленарна сесия на 22 юни Икономическия и социален съвет (ИСС) прие становище на тема Основни приоритети в проекта на Стратегическа рамка на ЕС по безопасност и здраве при работа (БЗР) - 2021-2027 г.

Докладчикът по становището д-р Кокалов представи основните приоритети, засегнати в становището като новите форми на труд и дигитализацията, превенцията от ракови заболявания, малките и средните предприятия и др. Д-р Кокалов отбеляза, че всяка година в ЕС има над 3 млн. трудови злополуки, от които 4 хил. имат фатален край, а 120 хил. души умират от ракови заболявания, свързани с работната среда. Също така над една четвърт от работниците в Европа изпитват прекомерен стрес, свързан с работата, а 23% смятат, че тяхната безопасност и здраве на работното място са застрашени. Водещ фактор в бъдещата стратегия трябва да продължи да бъде работата по установяване на гранични стойности на допълнителни канцерогени и мутагени и други опасни вещества.

В своето становище ИСС изразява подкрепа за новата Стратегическа рамка, която ще подпомогне усилията на държавите членки за по-ефективни национални политики в тази област. В тази връзка препоръчва България да изготви оценка на въздействието на националната стратегия по безопасност и здраве при работа за предходния период. Също така подчертава изключително важното значение на участието на социалните партньори в изработването и прилагането на Стратегическата рамка по БЗР на ЕС за периода 2021-2027 г., като се отчетат специфичните различия в държавите-членки.

В становището ИСС подкрепя разработването на европейски барометър за ЗБУТ, който да доведе до подобряване базата данни и събирането на информация. Обръща се внимание и на необходимостта от ресурсна обезпеченост на националните инспекции по труда. Не на последно място се посочва, че новият Европейски орган по труда може да има важна роля в осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на трансграничните работници, сезонните работници и мигрантите.

Заключенията и препоръките в становището могат да са полезни за представителите на България в европейските институции при разработването, обсъждането и приемането на европейската стратегия по БЗР. Становището може да се използва при разработването на следващата национална стратегия по безопасност и здраве при работа на България.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner