NEWS

ИСС АПЕЛИРА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА НОЩНИЯ ТРУД

Икономическият и социален съвет /ИСС/ прие анализ „Проблеми на полагането и заплащането на нощния труд в България“. Целта на акта е да насочи вниманието на институциите към спецификите на нощния труд у нас, свързани с характера на този вид трудова дейност, както и с някои последици и рискове за здравето на работниците. Заплащането на нощния труд също е основен акцент в анализа.

ИСС констатира някои основни предизвикателства, които произтичат от разминаването между естествените биологични потребности на човешкия организъм и широко установили се стопански отношения, които налагат прилагането на нощен труд. ИСС посочва, че съществуват сектори като енергетика, хотелиерство и обществено хранене, здравеопазване, отбрана и редица други, при които се нарушава нормалният дневно-нощен ритъм на труд и почивка. Като медицински доказани рискове вследствие на полагане на нощен труд ИСС посочва злокачествени заболявания, отслабване на имунната система, репродуктивни или психологични проблеми. От икономическа гледна точка вследствие на нарушения ритъм почивка – активност се наблюдава повишен травматизъм и заболеваемост, отсъствие от работа и текучество. В семейството на полагащите системно нощен труд също се констатират негативни социални последици като намаляване на контактите в дома, пропуски във възпитанието на децата, както и признаци на алкохолизъм и социално отчуждаване.

ИСС констатира, че въпреки предвиденото в българското законодателство осигуряване на работещите нощна смяна с топла храна и ободряващи напитки, провеждането на периодични медицински прегледи, преместване на подходяща дневна работа при здравни противопоказания, тези законови мерки не се прилагат достатъчно ефективно или пък някои от тях се прилагат формално.

Като проследява европейските практики в заплащането на нощния труд, анализът посочва, че преобладава практиката допълнителното възнаграждение за нощен труд да е процент от основната работна заплата. В същото време ИСС предупреждава, че групата на работещите през нощната част на деня у нас обикновено не получават достатъчно заплащане, което поражда условия за задълбочаване на неравенствата и социалната изолация. В тази връзка ИСС подкрепя намерението на МТСП да промени досегашното заплащане от 0,25 лв. за отработен през нощта час на не по-малко от 1 лв., считано от януари 2021г.

В анализа се препоръчва също да се допълни действащото законодателство, което засяга държавните служители, защото сега не съществува адекватна нормативна уредба за полагане на нощен труд от тях.

В заключение ИСС подчертава, че е необходимо България да актуализира законодателство си и да приведе националните норми в съответствие с европейските и световни стандарти за нощния труд.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner