NEWS

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Днес е  публикувана поканата за номиниране на представители на социалните партньори и гражданските организации за съставяне на новия Икономически и социален съвет. Съгласно чл. 7 от ЗИСС съветът се състои от председател и 36 членове, разпределени в три групи. Първата група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Втората група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Третата група се състои от 12 членове, разпределени, по един в следните групи: организациите на селскостопанките производители; организациите на производствените кооперации; организациите на занаятчиите; представител на професионално- съсловните организации; представител на организациите на потребителите; представител на организациите на жените; представител на екологичните организации;  организациите на хората с увреждания; организациите на пенсионерите; организациите, подпомагащи социално слабите, хората с увреждания или лицата, нуждаещи се от грижи. Една организация може да бъде представена само в една от групите. Третата група включва и двама учени, номинирани от Министерски съвет.

Документите следва да бъдат представени в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на по един от следните начини: на хартиен носител на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе No 111, Икономически и социален съвет, всеки работен ден от 10 до 17 ч.; по електронен път на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; в този случай документите трябва да бъдат подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронно управление. Пълният текст на обявата може да видите на  https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner