Items filtered by date: February 2013

Пленарната сесия на Икономическият и социален съвет (ИСС) прие на 21 февруари резолюция по Съобщението на Европейската комисия (ЕК) - „Акт за единния пазар ІІ – Заедно за нов растеж” като продължение на изразената в началото на 2011 г. позиция по Акт за единния пазар I.

Единният пазар, 20 години след създаването му, означава за европейските потребители по-голям избор при по-ниски цени, гарантирано право на гражданите да пътуват свободно, да се установяват и работят, където желаят. Той дава на младите хора възможност да изберат къде да учат, а на предприятията в Европейския съюз (ЕС) - достъп до над 500 милиона потребители.

Като отчита огромния потенциал на единния европейски пазар за генериране на икономически растеж и работни места, в настоящата резолюция ИСС изразява подкрепата си към усилията на ЕК за постигането на реално действащ eдинен пазар. Конкретните действия, които ЕК предлага са в няколко области: разработване на напълно интегрирани мрежи в рамките на единния пазар; насърчаване на мобилността на гражданите и предприятията; подкрепа за цифровата икономика в Европа; засилване на социалното предприемачество, сближаването и доверието на потребителите.

Published in NEWS - ARCHIVE

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие на 21 февруари резолюция по Съобщението на Европейската комисия (ЕК) „Годишен обзор на растежа 2013 г.” и се включи в процеса на Европейския семестър, който има за цел да гарантира осъществяваните от държавите членки политики да отразяват съвместно договорените приоритети. Европейският семестър е подходящата рамка за координация на националните бюджетни и икономически планове на страните членки, в съответствие с Пакта за стабилност и растеж и със Стратегия „Европа 2020“.

В резолюцията си ИСС с безпокойство констатира определеното сходство между Годишния обзор на растежа (ГОР) 2013 и ГОР 2012 година и счита, че това е сигнал за забавянето на структурните реформи в редица държави членки и недостатъчното изпълнение на специфичните национални препоръки през 2012 г.

Тъй като ЕК запазва приоритетите си и за следващия 12-месечен период и не се очаква специфичните за всяка страна препоръки да се променят съществено през тази година, ИСС препоръчва на ЕК да постави много по-силен акцент върху изпълнението на препоръките по страни.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner