NEWS
Икономическият и социален съвет / ИСС / на своя пленарна сесия приестановище по “Предизвикателствата пред българския туризъм в процеса на европейска интеграция”.

Икономическият и социален съвет /ИСС/ посрещна делегация на Централния съвет по икономика на Белгия,/ЦСИ/ водена от неговия Президент г-н Робер Толе.На проведената среща двата съвета представиха своята дейност и участието им в процеса на вземане на решения в двете страни. Поставен бе и акцент върху ролята на организираното гражданско общество в икономическия, социалния и обществения живот на страната. Отделено бе специално внимание върху ролята на организираното гражданско общество за изпълнението на Лисабонската стратегия. Обсъдиха се и переспективите на страната по повод подготовката й за членство в Европейския съюз. ИСС на България и ЦИС на Белгия обсъдиха и договориха области за бъдещо сътрудничество чрез провеждането на конференции, семинари, съвместни становища, обмяна на опит и други форми в следните области:

  • Свободно движение на капитали и последващо движение на хора, измерения на социалния дъмпинг
  • Конкурентноспособност
  • Социални последици на икономическия растеж.

Обсъдиха се възможностите за обмяна на опит при изготвянето на становища и методики за икономически и социални изследвания.

Икономическият и социален съвет на България беше приет за пълноправен член на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ) от ІХ- тия Конгрес на Асоциацията, който се проведе на 8, 9 и 10 юни 2005 г. в Париж.
Page 154 of 155

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner