PUBLICATIONS IN MEDIA

ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ЩЕ ОСИГУРЯВА 1% РЪСТ НА БВП ГОДИШНО

 БНТ 1

Всяка година до 2026 г. Планът за възстановяване и устойчивост ще осигурява по 1% ръст на БВП за България, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусия с Икономическия и социален съвет (ИСС). Постигането за българските граждани на 75% от средноевропейската паритетна покупателна способност също е една от целите при възстановяване на икономиката чрез този план, заяви още вицепремиерът.

ИСС проведе консултация с вицепремиера Томислав Дончев по приетото наскоро становище на съвета „Предложения на ИСС във връзка с подготовката на План за възстановяване и устойчивост на Република България“. Докладчиците по становището Радосвет Радев и Пламен Димитров инициираха обсъждането на проекта на правителството, подчертавайки неговата актуалност и значимост за преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19.

Планът за възстановяване и устойчивост на България се разработва в контекста на европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост като част от мащабния план на ЕС Next Generation EU. На основание на проекта, който доскоро бе предоставен за публично обсъждане, България ще получи достъп до средства за възстановяване.

Становището на ИСС представлява институционализираната консенсусна позиция на представителните работодателски и синдикални организации и на неправителствени други организации. В дискусията с вицепремиера Томислав Дончев освен членовете на ИСС взе участие и избраният от Народното събрание нов председател на ИСС Зорница Русинова.

Пламен Димитров и Мария Минчева представиха становището на ИСС. Те подчертаха, че представеният от правителството проект на План за възстановяване и устойчивост, според ИСС, е първоначален вариант, който предстои да се конкретизира с ясни реформи, с инвестиционни проекти и с индикатори за изпълнение. В документа си ИСС настоява да се посочат зададените крайни цели и задачи по четирите основни стълба на плана. Съществено предложение на ИСС е в плана да се включи обобщен измерител, който да отразява реалната степен на конвергенция на страната спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП и той да бъде водещ елемент в цялата програма.

ИСС обръща внимание на правителството, че е необходимо в плана да се обособи специална област за пазара на труда са адекватно финансиране., както и да се отдели необходимото място и финансиране и на системата за социално подпомагане. ИСС отправи и редица предложения за структурни промени в проекта на плана. Не на последно място ИСС призовава да се ускори реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост като се обвърже с целите на все още неприетия национален план за развитие „България 2030“.

Заместник-министър председателят Томислав Дончев отговори на редица въпроси, поставени от членовете на ИСС. В своето изявление той подчерта, че преговорите с ЕК по Плана за възстановяване и устойчивост продължават и вероятно в края на януари той ще бъде в почти окончателен вариант. Т. Дончев възприе част от предложенията на ИСС за преструктуриране на проекта, за отделяне на повече внимание на пазара на труда и социалната сфера. Вицепремиерът изложи позициите на правителството в преговорите по окончателното формиране на Плана и засегна теми като различните инструменти и механизми за финансиране, смекчаване на негативите от демографската тенденция, дигитализацията на икономиката, кръговата икономика и др. и подчерта, че възстановяването на икономиката в кризата от COVID-19 е основен приоритет.

Вицепремиерът Томислав Дончев благодари на ИСС за активната позиция в обсъждането на проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

ИСС е първият национален икономически и социален съвет сред другите европейски икономически съвет, който публично и изрази позицията си по отношение на националния план за възстановяване и устойчивост.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More