MenuНачало 9 Дейност 9 Анализи

Списък на приетите анализи за периода 2004-2023 г.

Начало 9 Дейност 9 Анализи

2023

1. Анализ на тема „Проблеми и предизвикателства пред свободния пазар на електроенергия. Причини за енергийната криза и мерки за преодоляването ѝ.“

За докладчици по анализа бяха определени Ивелин Желязков от група I и Огнян Атанасов от група II. На своята пленарна сесия на 15.05.2023 г. Икономическият и социален съвет прие настоящия анализ.

2. „Анализ на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда – мерки, стимули и предизвикателства“

За докладчици по анализа бяха определени Ивелин Желязков от I група, Александър Загоров от II група и Георги Георгиев от III група. На своята пленарна сесия на 20.07.2023 г. Икономическият и социален съвет прие настоящия анализ.

3. Анализ на основните макроикономически и фискални параметри в България за периода 2015-2022: Средносрочна бюджетна прогноза и структура на БВП

За докладчици по анализа бяха определени Станислав Попдончев от I група и Любослав Костов от II група. На своята пленарна сесия на 15.09.2023 г. Икономическият и социален съвет прие настоящия анализ.

2022

1. Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната

За докладчици по анализа бяха определени Станислав Попдончев – група I, Веселин Митов – група II и г-н Богомил Николов – група III.
На своята пленарна сесия, проведена на 29.06.2022 г. ИСС обсъди и прие анализа.

2. Анализ на участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията

За докладчици по анализа бяха определени Валери Апостолов от II група и Офелия Кънева от III група.
На своята пленарна сесия, проведена на 22 юли 2022 г., ИСС одобри и прие настоящия анализ.

3. Демографското и социално-икономическото състояние на районите за планиране – актуално положение и перспективи за развитие

За докладчици по анализа бяха определени Силвия Тодорова от група I, Ваня Григорова от група II и Офелия Кънева от група III.
На своята пленарна сесия на 20 септември 2022 г. Икономическият и социален съвет прие настоящия анализ.

4. Анализ на тема „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България – изводи и препоръки“

За докладчици по анализа бяха определени Мария Минчева от група I, Пламен Димитров от група II и Катя Владимирова от група III.
На своята пленарна сесия на 24 октомври 2022 г. Икономическият и социален съвет прие настоящия анализ.

 

2020

1. ПРОБЛЕМИ НА ПОЛАГАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА НОЩНИЯ ТРУД В БЪЛГАРИЯ

За докладчик бе определен Димитър Манолов – член на ИСС от група II.
На пленарната сесия проведена на 17.07.2020 г,. Икономическият и социален съвет прие анализа.

2. НОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

За докладчик по анализа беше определен Пламен Димитров – член на ИСС от група II.
На пленарна сесия от 7 февруари 2020 г. Икономическият и социален съвет прие анализа.

3. ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

За докладчик по анализа беше определен Димитър Манолов – член на ИСС от група II.
На пленарна сесия от 17 декември 2020 г. Икономическият и социален съвет прие анализа.

2016

1. ТЕНДЕНЦИИ В МИГРАЦИОННИТЕ НАГЛАСИ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

За докладчик по анализа беше определен Пламен Димитров, член на ИСС от група II.
На своята пленарна сесия проведена на 16.12.2016 г., ИСС обсъди и прие анализа.

2. ДЪЛГОСРОЧНАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

На пленарна сесия от 24.11.2016 г. Икономическият и социален съвет прие анализa.

 

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2007

Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap