MenuНачало 9 Дейност 9 Резолюции
Начало 9 Дейност 9 Резолюции

Списък на приетите резолюции за периода 2004-2024 г.

2024

1. Резолюция по „Национален план за справедлив преход – ключов инструмент за осъществяване на прехода към неутрална по отношение на климата икономика“

Разработването на резолюцията бе разпределено на Председателски съвет с докладчици заместник-председателите на ИСС – Евгений Иванов от група I, Пламен Димитров от група II и Богомил Николов от група III.
На своята пленарна сесия, проведена на 25 март 2024 г., ИСС прие настоящата резолюция.

2. Резолюция на ИСС относно Присъединяването на България към Еврозоната

 Разработването на резолюцията бе разпределено на Председателски съвет с докладчици заместник-председателите на ИСС – Евгений Иванов от група I, Пламен Димитров от група II и Богомил Николов от група III.
На своята пленарна сесия, проведена на 17 май 2024 г., ИСС прие настоящата резолюция.

2023

1. Резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Териториални планове за справедлив преход (ТПСП)

Разработването на резолюцията бе разпределено на Председателски съвет с докладчици заместник-председателите на ИСС – Валентина Зартова от група I, Пламен Димитров от група II и Богомил Николов от група III.
На своята пленарна сесия, проведена на 2 октомври 2023 г., ИСС прие настоящата резолюция.

2. Резолюция на ИСС относно членството на България в Еврозоната

Разработването на резолюцията бе разпределено на Председателски съвет с докладчици заместник-председателите на ИСС – Валентина Зартова от група I, Пламен Димитров от група II и Богомил Николов от група III.
На своята пленарна сесия, проведена на 13 октомври 2023 г., ИСС прие настоящата резолюция.

3. ДЕКЛАРАЦИЯ на ИСС относно 20 години Икономически и социален съвет на България

 

2022

1. „Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, публикуван в Портала за обществени консултации на 13.01.2021 г.“

Разработването на резолюцията бе разпределено на Комисията по социална политика. За докладчик на резолюцията бе определена Татяна Кметова от III група.
На своята пленарна сесия, проведена на 26.04.2022 г., ИСС обсъди и прие настоящата резолюция.

2. „Национален план за възстановяване и устойчивост“

Разработването на резолюцията бе разпределено на Комисията по макроикономика, бюджет и финанси. За докладчици бяха определени Мария Минчева – член на ИСС от група I, Веселин Митов – член на ИСС от група II, и Костадин Коларов – член на ИСС от група III.

2021

1. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЗА МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И НА ЗАЕТОСТТА

На пленарна сесия от 07.06.2021 г. Икономическият и социален съвет прие резолюцията.

2. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ НА „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

За докладчици бяха определени Радосвет Радев – член на ИСС от група I, Пламен Димитров – член на ИСС от група II и Богомил Николов – член на ИСС от група III.
На пленарна сесия от 21.04.2021 г. Икономическият и социален съвет прие резолюцията.

2020

1. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ – ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

За докладчици бяха определени Васил Велев – член на ИСС от група I – работодатели и Пламен Димитров – член на ИСС от група II- синдикати.
На свое заседание от 15.06.2020 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2019

1. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РИСКОВЕТЕ НА ГЛОБАЛНАТА ЦИФРОВА СРЕДА

За докладчик беше определен Богомил Николов – член на ИСС от група III – други организации.
На свое заседание от 11 юли 2019 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2. МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 Г.

На свое заседание от 10.04.2019 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2018

1. „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 596/2014 И (ЕС) № 2017/1129 ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАЗАРИТЕ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ COM(2018) 331 FINAL 2018/0165 (COD)

За докладчик по резолюцията беше определен г-н Васил Велев, член на ИСС от групата на работодателите и заместник-председател на Икономическия и социален съвет.
На свое заседание от 10 декември 2018 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2. ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ ЗА ПО-СИЛНА ЕВРОПА

На свое заседание от 16 ноември 2018 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

3. СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ ЗА ПО-СОЛИДАРНА ЕВРОПА

На свое заседание от 16 ноември 2018 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2017

1. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

На свое заседание от 13 ноември 2017 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2. „БЯЛА КНИГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА: РАЗМИСЛИ И СЦЕНАРИИ ЗА ЕС-27 ДО 2025 г.“ ЕРОПЕЙСКА КОМИСИЯ COM (2017) 2025, 1 март 2017 г.

За докладчици по резолюцията бяха определени г-н Васил Велев (група I – работодатели), г-н Димитър Манолов (група II – синдикати) и доц. Вера Пиримова (група 3 – други организации).
На свое заседание от 09.10.2017 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

3. ВЪЗМОЖНИ НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На свое заседание от 9 юни 2017 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

4. ЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ: ВЛИЯНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Председателският съвет определи за съдокладчици по резолюцията г-н Васил Велев и г-н Кирил Домусчиев – членове на ИСС от група 1 – работодатели, и г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов – членове на ИСС от група 2 – синдикати.
Обсъденият от Председателския съвет проект на резолюция бе приет от Пленарната сесия на заседание от 24.02.2017 г.

5. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ГОДИШЕН ОБЗОР НА РАСТЕЖА ЗА 2017 Г.

На свое заседание от 27.01.2017 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2016

1. ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО ИНТЕГРИРАНЕТО НА ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

На свое заседание от 15.07.2016 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2. „ПРЕПОРЪКА ЗА ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. И СЪДЪРЖАЩА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.” СОМ(2016) 323 ОКОНЧАТЕЛЕН

На свое заседание от 24.06.2016 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

3. „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР”

На свое заседание от 24.06.2016 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

4. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ГОДИШЕН ОБЗОР НА РАСТЕЖА ЗА 2016 Г. – УКРЕПВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И НАСЪРЧАВАНЕ НА СБЛИЖАВАНЕТО

На свое заседание от 10 март 2016 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2015

1. ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

На свое заседание на 17.12.2015 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2. РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

На свое заседание от 17.12.2015 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

3. ПРЕПОРЪКА ЗА ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г. И СЪДЪРЖАЩА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 г.

На свое заседание от 22.07.2015 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

4. ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

За докладчици по резолюцията бяха определени г-н Ивелин Желязков (група I – работодатели) и г-н Чавдар Христов (група II – синдикати).
На свое заседание от 15.05.2015 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

5. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ГОДИШЕН ОБЗОР НА РАСТЕЖА ЗА 2015 Г.

На свое заседание от 06.03.2015 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

6. ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОТНОСНО ПРЕГЛЕДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“ В БЪЛГАРИЯ

На свое заседание от 30.01.2015 г. Икономическият и социален съвет прие резолюцията.

2014

2013

1. “МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА”

На своето заседание от 26.11.2013 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2. ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА И БОРБАТА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

За докладчик по резолюцията бе определен г-н Пламен Димитров, член на ИСС от група ІІ – синдикати, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. 
На своето заседание от 31.10.2013 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

3. ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ И МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ И КЪМ РЪКОВОДНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ (НОВА РЕДАКЦИЯ ОТ 2011 Г.)

Пленарната сесия определи за докладчик д-р Екатерина Рибарова, научен секретар на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ, член на Икономическия и социален съвет от Група ІІ, която да подготви проекта на резолюция за обсъждане в Председателския съвет.
На свое заседание от 26.09.2013 г. Пленарната сесия прие настоящата резолюция.

4. ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ

За докладчик по резолюцията бе определен г-н Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, член на ИСС от група І – работодатели, и заместникпредседател на ИСС.
На своето заседание от 18 юли 2013 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

5. ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. И ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012-2016 Г. (SWD(2013) 352 final)

На своето заседание от 18 юли Пленарната сесия прие резолюцията.

6. ПРЕВЕНЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ОТПАДАЩИТЕ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (2013 – 2020)

За докладчик по резолюцията бе определена г-жа Янка Такева, член на ИСС от трета група – „Други организации”.
Председателят на ИСС – проф. д-р Лалко Дулевски, внесе за обсъждане в Пленарната сесия приетия от Председателския съвет проект на резолюцията, който Пленарната сесия прие на 26.04.2013 г.

7. АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР ІІ – ЗАЕДНО ЗА НОВ РАСТЕЖ

Председателският съвет на Икономическия и социален съвет определи за докладчик по резолюцията д-р Милена Ангелова, член на Икономическия и социален съвет, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България.
На своята пленарна сесия, проведена на 21. 02. 2013 г., Икономическият и социален съвет прие настоящата резолюция.

8. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ГОДИШЕН ОБЗОР НА РАСТЕЖА 2013 Г.

На своето заседание от 21.02.2013 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2012

1. СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

На своето заседание от 18.07.2012 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

2. ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЕТЕТО

Председателят на ИСС – проф. д-р Лалко Дулевски, внесе за обсъждане от Пленарната сесия приетия от Председателския съвет проект на резолюцията, която Пленарната сесия прие на свое заседание от 24.02.2012 г.

2011

1. БЪДЕЩЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА СЛЕД 2013 Г. – ПОЗИЦИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

На своето заседание от 28.06.2011 г. Пленарната сесия на ИСС прие настоящата резолюция.

2. ДЕМОГРАФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ “ЕВРОПА 2020”

На своето заседание от 29.04.2011 г. Пленарната сесия на ИСС прие настоящата резолюция.

3. ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На своето заседание от 10.03.2011 г. Пленарната сесия прие резолюцията.

4. AКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКО КОНКУРЕНТНА СОЦИАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА – 50 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОГЛЕД ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА РАБОТА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ТЪРГОВИЯ ЗА ВСИЧКИ НАС

Председателският съвет на Икономическия и социален съвет взе решение за разработване на резолюция по документа и определи за докладчик д-р Милена Ангелова, член на Икономическия и социален съвет, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България.
На своята пленарна сесия, проведена на 21. 02. 2011 година, Икономическият и социален съвет прие настоящата резолюция.

2008

1. АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ НА “НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2008 – 2013 Г.”

За докладчик бе определен доц. д-р Желязко Христов.
На своята Пленарна сесия от 18.07.2008 г. Икономическият и социален съвет прие настоящата Резолюция.

Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap