MenuНачало 9 Дейност 9 Резолюции

Резолюции

Дейност

Начало 9 Дейност 9 Резолюции

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1. “МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА”

2. ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА И БОРБАТА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

3. ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ И МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ И КЪМ РЪКОВОДНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ (НОВА РЕДАКЦИЯ ОТ 2011 Г.)

4. ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ

5. ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. И ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012-2016 Г. (SWD(2013) 352 final)

6. ПРЕВЕНЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ОТПАДАЩИТЕ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (2013 – 2020)

7. АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР ІІ – ЗАЕДНО ЗА НОВ РАСТЕЖ

8. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ГОДИШЕН ОБЗОР НА РАСТЕЖА 2013 Г.

2012

2011

2008

Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap