MenuНачало 9 Дейност 9 Становища

Списък на приетите становища за периода 2004-2024 г.

Начало 9 Дейност 9 Становища

2024

1. Становище на тема „Европейския семестър в България – предизвикателства и възможности“

За докладчици по становището бяха определени Мария Минчева, член на ИСС от група I, Любослав Костов, член на ИСС от група II и Теодора Бакърджиева, член на ИСС от група III

На своята пленарна сесия, проведена на 17.05.2024 г., ИСС обсъди и прие становището.

2023

1. Становище на тема: „Жизнени и устойчиви селски райони в България в контекста на дългосрочната визия на ЕС“

За докладчик по становището бе определена Наталия Шукадарова – III група.

На своята пленарна сесия, проведена на 24.02.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

2. Становище на тема: Стратегически документи в областта на енергетиката – гарантиране на балансираното развитие на мощностите и справедлив зелен преход

За докладчици по становището бяха определени Мария Минчева – група I и Пламен Димитров – група II.

На своята пленарна сесия, проведена на 24.02.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

3. Становище на тема: „Подходи за изготвяне на план за действие за насърчаване на колективното трудово договаряне в България“

За докладчици по становището бяха определени Ивелин Желязков – група I и Чавдар Христов – група II.

На своята пленарна сесия, проведена на 24.03.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

4. Становище на тема: „Европейската стратегия за полагането на грижи – насоки за приложението ѝ в България“

За докладчици по становището бяха определени д-р Иван Кокалов – група II и Ралица Йоргова – група III.

На своята пленарна сесия, проведена на 24.03.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

5. Становище по Националния план за развитие на биологичното производство 2030 г.

За докладчик по становището е определена Наталия Шукадарова от група III.

На своята пленарна сесия, проведена на 21.04.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

7. Становище на тема „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“

За докладчици по становището бяха определени  Веселин Митов от II група и Лидия Шулева от III група.

На своята пленарна сесия, проведена на 23.06.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

8. Становище на тема „Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства“

За докладчици по становището бяха определени   Атанас Темелков от група I и Веселин Митов от група II.

На своята пленарна сесия, проведена на 20.07.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

9. Становище на тема „Мерки за добро психично здраве“

За докладчици по становището бяха определени д-р Милена Ангелова от I група и д-р Иван Кокалов от II група.

На своята пленарна сесия, проведена на 20.07.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

10. Ролята на изкуствения интелект в управлението на човешкия капитал и условия на труд на работещите през дигитални платформи в България (COVID-19 – катализатор на дигиталната трансформация в България)

За докладчици по становището бяха определени Нончо Димитров от I група и Любослав Костов от II група.

На своята пленарна сесия, проведена на 15.09.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

11. Гарантиране на достоен труд във веригите на доставки: Равно заплащане на труд с еднаква стойност

За докладчици по становището бяха определени Радка Йосифова от I група и Андон Роков от II група.

На своята пленарна сесия, проведена на 13.11.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

12. „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“.

За докладчик по становището бе определен Огнян Атанасов от II група.

На своята пленарна сесия, проведена на 30.11.2023 год. ИСС обсъди и прие становището.

2022

1. Становище на тема: „Доходни неравенства в България: икономически политики и превенция“

За докладчици по становището бяха определени Любослав Костов – II група; Румяна Георгиева – I група.

На своята пленарна сесия, проведена на 01.02.2022 год. ИСС обсъди и прие становището.

2. Становище на тема: „Стратегически план за развитие на земеделието и селските
райони за периода 2023 – 2027 г.“

За докладчик по становището беше определена Наталия Шукадарова, член на ИСС от група III.

На своята пленарна сесия, проведена на 28.02.2022 г., ИСС обсъди и прие становището.

3. Становище на тема: „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван
ефект“

За докладчици по становището бяха определени  Валентина Зартова от I-ва група, Пламен Димитров от II-ра група и Ина Агафонова от III-та група.

На своята пленарна сесия, проведена на 28.03.2022 г., ИСС обсъди и прие становището.

4. Становище на тема: „Законодателната инициатива на ЕК „Подготвени за цел 55“ в българския контекст“

За докладчици бяха определени Добри Митрев – БСК, от I група, Огнян Атанасов – КНСБ, от II група и Ина Агафонова – ФВП, от III група.

На своя пленарна сесия, проведена на 26.04.2022 г., Икономическият и социален съвет прие настоящото становище.

5. Становище на тема: „Национален план за въвеждане на еврото“

За докладчици бяха определени г-н Станислав Попдончев – БСК, от I група, г-н Веселин Митов – КТ „Подкрепа“, от II група и г-н Богомил Николов – БНА „Активни потребители“ от III група.

На своя пленарна сесия, проведена на 27.05.2022 г., Икономическият и социален съвет прие настоящото становище.

6. Становище на тема: „Трудовата миграция в България – тенденции и потребности”

За докладчици бяха определени – Ивелин Желязков – АИКБ, от група, Ваня Григорова – КТ „Подкрепа“, от група II и Офелия Кънева от група III. 

На своята пленарна сесия, проведена на 27.05.2022 г., Икономическият и социален съвет прие становището.

7. Становище на тема: „Ратификация на Конвенция № 190/2019 г. на Международната организация на труда за премахване насилието и тормоза в областта на труда“

За докладчици по становището бяха определени Валентина Зартова от I група, Чавдар Христов от II група, Татяна Кметова от III група.

На своята пленарна сесия, проведена на 29.06.2022 год. ИСС обсъди и прие становището.

8. Становище на тема: „Социален фонд за климата – предизвикателства и перспективи“

За докладчици по становището бяха определени Александър Загоров – II група и Ина Агафонова – III група.

На своята пленарна сесия, проведена на 29.06.2022 год. ИСС обсъди и прие становището.

9. Становище на тема: „Изработване на становище по обхвата и адекватността на Кодекса за социална подкрепа. Рискове и предизвикателства пред въвеждането на интегриран подход за подкрепа.“

За докладчици по становището бяха определени Асия Гонева от II група и Ралица Йоргова от III група.

На своята пленарна сесия, проведена на 22.07.2022 год. ИСС обсъди и прие становището.

10. Становище на тема: „Актуализиран вариант на Споразумението за партньорство. Програми за програмен период 2021 – 2027 г.“

За докладчици по становището бяха определени Милена Ангелова от група I, Александър Загоров от група II и Костадин Коларов от група III.

На своята пленарна сесия, проведена на 22.07.2022 год. ИСС обсъди и прие становището.

11. Становище на тема: „Подобряване превенцията на трудовите злополуки и професионалните заболявания“

За докладчици по становището бяха определени Светлин Илиев от група I и д-р Иван Кокалов от група II.

На своята пленарна сесия, проведена на 20.09.2022 год. ИСС обсъди и прие становището.

12. Становище на тема: „Политики и мерки за повишаване на информираността и на готовността на българските предприятия да осъществяват успешно климатично неутрална трансформация“

За докладчици по становището бяха определени Милена Ангелова от група I и Огнян Атанасов от група II.

На своята пленарна сесия, проведена на 24.10.2022 год. ИСС обсъди и прие становището.

13. Становище на тема: „Национални цели и приоритети за справедлив енергиен преход в Енергийната стратегия на България до 2030 г. с хоризонт до 2050“

За докладчици по становището бяха определени Ивелин Желязков от група I, Пламен Димитров от група II и Ина Агафонова от група III.

На своята пленарна сесия, проведена на 09.12.2022 год. ИСС обсъди и прие становището.

2021

1. Становище на тема: „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система–задачи и перспективи за България. Ефект върху енергийната бедност и мерки за преодоляването й.“

За докладчици по становището бяха определени Георги Стоев от I- ва група и Огнян Атанасов от II – ра група.

На своята пленарна сесия, проведена на 21.04.2021 г. ИСС обсъди и прие становището.

2. Становище на тема: Споразумението за партньорство и програмите към него за програмен период 2021-2027 г.

За докладчици по становището бяха определени Милена Ангелова от I – ва  група,  – Александър Загоров от II – ра група и Илияна Николова от III – та група.

На своята пленарна сесия, проведена на 28.05.2021 г. ИСС обсъди и прие становището.

3. Становище на тема: Ефекти от прилагане на работата от разстояние в България

За докладчици по становището бяха определени Милена Ангелова от I – ва група, Валери Апостолов от II – ра група и Лидия Шулева от III – та група.

На своята пленарна сесия, проведена на 28.05.2021 г. ИСС обсъди и прие становището.

4. Становище на тема: „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“

За докладчици по становището бяха определени Валентина Зартова от I – ва група, Веселин Митов от II – ра група и Миглена Узунова – Цекова от III – та група.

На своята пленарна сесия, проведена на 30.06.2021 г. ИСС обсъди и прие становището.

5. Становище на тема: „Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им“

За докладчици по становището бяха определени Ивелин Желязков, член на ИСС от група I – работодатели, Ваня Григорова, член на ИСС група II – синдикати, Георги Георгиев – член на ИСС от група III – други организации.

На свое заседание от 30.06.2021 г. пленарната сесия прие становището.

6. Становище на тема: „Проект на Национална здравна стратегия 2021- 2030 г.”

За докладчици по становището бяха определени д-р Иван Кокалов, член на ИСС от група II – синдикати и Мария Минчева – група I – работодатели.

На свое заседание от 30.06.2021 г. пленарната сесия прие становището.

7. Становище на тема: „Европейският план за действие за въвеждане на Европейския стълб за социалните права”

За докладчици по становището бяха определени Асия Гонева, член на ИСС от група II – синдикати и проф. Лалко Дулевски – член на ИСС от група III – други организации.

На своята пленарна сесия, проведена на 20.07.2021 г. ИСС обсъди и прие становището.

8. Становище на тема: „Принципи и приоритети в новата национална програма по безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 година в условията на COVID-19“

За докладчици по становището бяха определени Мария Минчева – I група и д-р Иван Кокалов от II-ра група.

На своята пленарна сесия, проведена на 20.12.2021 г. ИСС обсъди и прие становището.

2020

1. Становище на тема: Предложения на Икономически и социален съвет във връзка с подготовката на „План за възстановяване и устойчивост на Република България“.

За докладчици по становището бяха определени Радосвет Радев, член на ИСС от група 1 – работодатели и Пламен Димитров, член на ИСС от група 2 – синдикати. На своята пленарна сесия, проведена на 01.12.2020 г. ИСС обсъди и прие становището.

2. Становище на тема: „Дигитална трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа“.

За докладчици бяха определени Радосвет Радев – член на ИСС от група I – работодатели и Пламен Димитров – член на ИСС от група II- синдикати. На свое заседание от 14.09.2020 г. пленарната сесия прие становището.

За докладчик по становището бе определен д-р Иван Кокалов – член на ИСС от група 2 – синдикати. На своята пленарна сесия, проведена на 22.06.2020 г., ИСС обсъди и прие становището.

За докладчици бяха определени Васил Велев – член на ИСС от група 1 – работодатели и Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати. На свое заседание от 15.06.2020 г. пленарната сесия прие становището.

За докладчик по становището бе определена Милена Ангелова – член на ИСС от група 1 – работодатели. На своята пленарна сесия, проведена на 21 февруари 2020 г., ИСС обсъди и прие становището.

За докладчик по становището бе определена Мария Минчева – член на ИСС от група 1 – работодатели и порф. Нено Павлов – члан на ИСС от група 3. На своята пленарна сесия, проведена на 17 декември 2020 г., ИСС обсъди и прие становището.

2019

За докладчици бяха определени Георги Стоев, член на ИСС от група I – работодатели, и Богомил Николов, член на ИСС от група III – други организации. На своята пленарна сесия, проведена на 13 декември 2019 г., ИСС обсъди и прие становището.

За докладчик по становището беше определен Радосвет Радев – член на ИСС от група 1 – работодатели, председател на Комисията по икономическа политика към ИСС. На своята пленарна сесия, проведена на 02.12.2019 г., ИСС обсъди и прие становището.

За докладчик по становището беше определен Пламен Димитров, член на ИСС от група 2 – синдикати, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения към ИСС. На своята пленарна сесия, проведена на 18 октомври 2019 г., ИСС обсъди и прие становището.

За докладчик и съдокладчик бяха определени Ивелин Желязков – член на ИСС от група 1 – работодатели и Паунита Петрова, член на ИСС от група 2 – синдикати. На пленарна сесия, проведена на 10 май 2019 г., ИСС прие становището.

За докладчик по становището бе определен г-н Пламен Димитров, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на КТДЖРИО. На своето заседание от 10 април 2019 г. Пленарната сесия прие становището.

За докладчици по становището бяха определени Екатерина Рибарова – член на ИСС от група 2 – синдикати и Румяна Георгиева – член на ИСС от група 1 – работодатели. На своята пленарна сесия, проведена на 5 март 2019 г., ИСС обсъди и прие становището.

2018

За докладчик и съдокладчик бяха определени д-р Иван Кокалов, член на ИСС от група 2 – синдикати и Лъчезар Искров – член на ИСС от група 1 – работодатели. На пленарна сесия, проведена на 10 декември 2018 г., ИСС прие становището.

За докладчик и съдокладчик бяха определени Валентина Зартова и Лъчезар Искров – членове на ИСС от група 1 – работодатели. На пленарна сесия, проведена на 6 юли 2018 г., ИСС прие становището

За докладчици по становището са определени проф. д-р ик.н. Нено Павлов – председател на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване при ИСС, член на ИСС от група 3 – други организации, и Димитър Манолов – член на ИСС от група 2 – синдикати. На своята пленарна сесия на 25.05.2018 г. ИСС обсъди и прие становището.

За докладчик по становището беше определена Асия Гонева – член на ИСС от група 2 – синдикати. На своята пленарна сесия, проведена на 12 март 2018 г., ИСС обсъди и прие становището.

За докладчик по становището беше определен Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения към ИСС. На своята пленарна сесия, проведена на 19 февруари 2018 г., ИСС обсъди и прие становището.

2017

За докладчици по становището бяха определени и проф. д.ик.н. Нено Павлов – председател на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване към ИСС, член на ИСС от група 3 – други организации и Димитър Бранков – член на ИСС от група 1 – работодатели, Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати. На своята пленарна сесия, проведена на 21 декември 2017 г., ИСС обсъди и прие становището.

За докладчици по становището бяха определени г-н Ивелин Желязков – член на ИСС от група 1 – работодатели, и г-жа Ваня Григорова – член на ИСС от група 2 – синдикати.На своята пленарна сесия, проведена на 20.11.2017 г. ИСС обсъди и прие становището.

2016

За докладчици по становището бяха определени г-н Димитър Бранков – член на ИСС от група 1 – работодатели, д-р Иван Кокалов – член на ИСС от група 2 – синдикати и г-жа Диляна Славова – член на ИСС от група 3 – други организации. На своята пленарна сесия, проведена на 31.10.2016 г. ИСС обсъди и прие становището.

2015

За докладчици бяха определени докторът по икономика Любен Томев – член на ИСС от група II – синдикати и Богомил Николов – член на ИСС от група III – други организации. На пленарна сесия от 11.12.2015 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За докладчици бяха определени г-н Веселин Митов, председател на постоянната Комисия по социална политика на ИСС и д-р Милена Ангелова, член на постоянната Комисия по социална политика на ИСС. На Пленарна сесия от 27.11.2015 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За докладчици по становището бяха определени г-н Васил Велев – член на ИСС от група 1 – работодатели, зам.-председател на ИСС, и г-н Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения. На своята пленарна сесия, проведена на 20.04.2015 г. ИСС обсъди и прие становището.

2014

За докладчици по становището бяха определени: д-р Иван Кокалов, член на Съвета от втора група – представителни организации на работниците и служителите, и г-н Божидар Данев, член на Съвета от първа група – представителни организации на работодателите. На заседание, проведено на 21.11.2014 г., Пленарната сесия обсъди и прие становището.

За докладчик бе определен Лъчезар Искров – член на ИСС от група 1. На заседание от 30.10.2014 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие становището.

За съдокладчици бяха определени Димитър Бранков – член на ИСС от група 1 и Янка Такева – член на ИСС от група 3. На заседание от 27.03.2014 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие настоящото становище.

За докладчик бе определен проф. Нено Павлов – член на ИСС от група III. На заседание от 28.02.2014 г. пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие становището.

2013

За докладчици по становището бяха определени д-р Милена Ангелова, член на ИСС, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и г-н Пламен Димитров, член на ИСС, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в 5 България. На заседание от 18.07.2013 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет обсъди и прие становището.

2012

С решение на Комисията за докладчик бе определен Стилиян Баласопулов – член на ИСС от група III. На пленарна сесия от 30.11.2012 г. Икономическият и социален съвет прие настоящото становище

С решение на двете комисии за докладчик по становището бе определен проф. д.ик.н. Нено Павлов. На пленарна сесия от 16.11.2012 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

С решение на Комисиите за докладчик бе определен д-р Иван Кокалов – член на ИСС от група II – синдикати. На пленарна сесия от 29.10.2012 г. Икономическият и социален съвет прие настоящото становище.

За докладчик бе определен гл.ас., доктор по икономика Любен Томев – член на ИСС от група II – синдикати. На пленарна сесия от 18.07.2012 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За докладчик бе определена Янка Такева, член на Съвета от трета група. В На пленарна сесия от 23.03.2012 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

2011

За докладчици по становището двете комисии определиха Стилиян Баласопулов – председател на НС на ТПК и Петър Стефанов – председател на ЦКС. На заседание на 16.12.2011 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие становището.

С решение на двете комисии за докладчик по становището бе определена г-жа Донка Соколова, член на Съвета от трета група, представител на организациите на жените. На Пленарна сесия от 28.06.2011 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За докладчик бе определена Янка Такева, член на Съвета от трета група. В На пленарна сесия от 23.03.2012 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

2010

За съдокладчици бяха определени г-жа Валентина Зартова – представител на работодателските организации, и г-н Чавдар Христов – представител на организациите на работниците и служителите. На заседание от 7 декември 2010 г. Пленарната сесия прие становището.

За докладчик по становището бе определена г-жа Екатерина Рибарова, член на Съвета от втора група – представителни организации на работниците и служителите. На заседанието от 02.11.2010 год. Пленарната сесия прие становището. На Пленарната сесия присъства и делегация на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ в състав: Стафан Нилсон – президент на ЕИСК, Николас Алексопулос – заместник генерален секретар и Ролф Ериксон – началник на кабинета на президента на ЕИСК.

За докладчик бе определен г-н Божидар Данев – член на Съвета от групата на представителите на организациите на работодателите на национално равнище. На своя пленарна сесия от 30 септември 2010 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик по становището бе определен д-р Евгени Душков, член на Съвета от втора група – представителни организации на работниците и служителите. На своята пленарна сесия от 29 юни 2010 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За разработването на проекта на становището беше създадена временна комисия в състав: председател – проф. Нено Павлов и членове: Пламен Захариев, Димитър Манолов, д-р Евгени Душков, Валентина Зартова, проф. Нансен Бехар. На своята Пленарна сесия от 29.03.2010 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За разработването на проекта на становището беше създадена временна комисия в състав: председател – Божидар Данев и членове: доц. Лена Русенова, Николай Ненков, Любен Томев, Николай Цанков и Петър Стефанов. На своята Пленарна сесия от 29.03.2010 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За разработването на проекта на становището беше създадена временна комисия в състав: председател – Пламен Димитров и членове: Владимир Бояджиев, Васил Велев, доц. Йордан Близнаков, проф. Катя Владимирова, доц. Георги Евгениев. На своята Пленарна сесия от 29.03.2010 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

2009

За докладчик бе определен г-н Божидар Данев – член на ИСС от І група – работодатели. На своята Пленарна сесия от 22.07.2009 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За докладчик бе определен г-н Пламен Димитров – член на ИСС от ІІ група – синдикати, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения. На своята Пленарна сесия от 17.07.2009 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За докладчик бе избран г-н Любен Томев – член на ИСС от група II – синдикати. На своята Пленарна сесия, проведена на 29.05.2009 г., Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе избран г-н Васил Велев – заместник-председател и член на ИСС от група І – работодатели. На заседание от 06.03.2009 г. Комисията по икономическа политика прие становището.

За докладчик бе избран доц. д-р Йордан Близнаков – член на ИСС от група І – работодатели. На своята Пленарна сесия, проведена на 30.01.2009 г., Икономическият и социален съвет одобри становището

2008

За докладчик бе определен г-н Пламен Димитров – член на ИСС от ІІ група – синдикати, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения. На своята Пленарна сесия от 18.07.2008 г. Икономическият и социален съвет прие становището.

За докладчик бе определена Милена Ангелова. На своята пленарна сесия от 22.05.2008 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

2007

За докладчик бе определен проф. Нансен Бехар – член на Съвета от групата на представителите на работодателите. На своята пленарна сесия от 30.11.2007 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определен доц. Лалко Дулевски. На своята пленарна сесия от 06.07.2007 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

На 06.07.2007 г. председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски, внесе и представи в Пленарната сесия за обсъждане проекта на Становище. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определена г-жа Янка Такева – член на Съвета. На своята открита Пленарна сесия от 28.05.2007 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определен г-н Богомил Николов. На своята Пленарна сесия от 16.04.2007 г. Икономическият и социален съвет одобри становището. На пленарната сесия бяха поканени и участваха комисарят Меглена Кунева и г-н Майкъл Хъмфрис – ръководител на представителството на Европейската комисия в България.

На 12 февруари 2007 г. на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на Икономическия и социален съвет председателят на ИСС – доц. Лалко Дулевски, внесе и представи в пленарната сесия за обсъждане и одобряване проект на Становище, който е съгласуван с представителите на Икономическия и социален съвет в работните групи на Европейския икономически и социален комитет по Лисабонската стратегия

За докладчик бе определен г-н Александър Загоров. На своята Пленарна сесия от 25.01.2007 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

2006

За докладчик бе определен г-н Димитър Манолов. Комисията изработи и предложи за одобряване от пленарната сесия проекта на Становището. На своята Пленарна сесия от 12.12.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик по становището бе определен г-н Чавдар Христов. На заседание на Пленарната сесия от 12.12.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определен г-н Пламен Димитров. На своята Пленарна сесия от 30.11.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището

За докладчик бе определен г-н Владимир Бояджиев. На своята пленарна сесия от 30.11.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определен г-н Петко Кръстев. На своята Пленарна сесия от 23.10.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определен д-р Желязко Христов. На Пленарна сесия, проведена на 25.07.2006 г., Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик беше определен г-н Васил Велев. На своята Пленарна сесия, проведена на 27.06.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището.

2005

Работата на Пленарната сесия по обсъждането и одобряването на проекта започна с публична дискусия на 14.12.2005 г. и продължи на 30.01.2006 г. с одобряване на становището.

За докладчик беше определен г-н Дикран Тебеян. На своята Шестнадесета пленарна сесия, проведена на 23.11.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определен г-н Любен Томев. На своята Петнадесета пленарна сесия, проведена на 28.10.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището.

Докладчици съпредседателите на временната комисията – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов. На своята Петнадесета пленарна сесия, проведена на 28.10.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определена г-жа Донка Соколова. На своята Тринадесета пленарна сесия, проведена на 21.07.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определен д-р Константин Тренчев. На своята Единадесета пленарна сесия, проведена на 30.03.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището

За докладчик бе определен г-н Камен Колев. На своята Десета пленарна сесия, проведена на 27.01.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището.

2004

За докладчик бе определен г-н Пламен Димитров. На своята Седма пленарна сесия, проведена на 29.04.2004 г., Икономическият и социален съвет одобри становището.

За докладчик бе определен г-н Васко Бояджиев. (разработено по предложение на Президента на Република България).На своята Четвърта пленарна сесия, на 07.04.2004 г., Икономическият и социален съвет одобри становище.

Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap