MenuНачало 9 Актуално 9 ИСС с анализ „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“

ИСС с анализ „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 ИСС с анализ „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“

Икономическият и социален съвет прие анализ на тема „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“ разработен по предложение на Народното събрание.

В анализа се посочва, че присъединяването на България към ЕЗ се очаква да отключи комплекс от положителни ефекти и въздействия и да създаде условия в средно- и дългосрочна перспектива за:

  • по-висок потенциален БВП и средногодишен темп на реален растеж, по-висока производителност и потенциал за ускорено развитие и сближаване към средните нива на производителност и доходи в по-напредналите източноевропейски страни, БД, ЕС и ЕЗ;
  • подобряване на инвестиционната среда
  • увеличаване на експортната насоченост и отключване на статистически значими положителни преки и косвени ефекти върху експортно ориентираните сектори и върху нетния износ на стоки и услуги. Това има потенциал да повлияе върху общата динамика на БВП, производителността, заетостта и доходите;
  • подобряване на фискалната база, възможност за преформатиране на националното стратегическо управление, дългосрочното бюджетиране и ефективност на публичните разходи и инвестиционни програми
  • продължаващо сближаване на националното ценово равнище спрямо средните нива в ЕС
  • по-ефективен пазар на труда, заетостта, високи нива на икономическа активност, трудова интеграция и доходи.

В същото време експертите на ИСС изтъкват, че присъединяването на България към ЕЗ, преди всичко в краткосрочен времеви план, т.е. до една година от приемане на еврото, могат да бъдат очаквани следните рискове свързани с:

  • ниско ниво на обществена информираност;
  • възможни пропуски или недостатъчно време за осъществяване на необходимите подготвителни действия и технически мерки, вкл. приемането на значителни по обем и съществени по съдържание промени в законодателството и подзаконовата нормативна уредба;
  • краткотраен, ограничен по размер ръст на цените от закръгление при приемане на еврото и използване на нелоялни, спекулативни търговски практики – основно в сферата на услугите; стоки извън обхвата на стоките за широко потребление; малки търговски обекти и търговски обекти в отдалечени населени места;
  • еднократни разходи за адаптиране на бизнеса, администрацията и гражданите и др.

Припомняме, че още на 27 май т.г. ИСС прие становище  „Национален план за въвеждане на еврото“, в което задълбочено представи позициите и препоръките, свързани с процеса по въвеждане на еврото в ежедневието на гражданите, бизнеса, общините, финансовите и държавни институции.

На проведената днес пленарна сесия Съветът прие и становища на тема „Ратификация на Конвенция № 190/2019 г. на Международната организация на труда  за премахване насилието и тормоза в областта на труда“ и Социален фонд за климата – предизвикателства и преспективи, разработени по собствена инициатива.

Целия текст на анализа може да намерите тук.

 

   

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap