MenuНачало 9 Новини 9 ИСС ЗАЯВИ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО НОВАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2021-2027 Г.

ИСС ЗАЯВИ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО НОВАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2021-2027 Г.

юни 23, 2020 | Новини

На проведената Пленарна сесия на 22 юни Икономическия и социален съвет (ИСС) прие становище на тема “Основни приоритети в проекта на Стратегическа рамка на ЕС по безопасност и здраве при работа (БЗР) – 2021-2027 г.”

Докладчикът по становището д-р Кокалов представи основните приоритети, засегнати в становището като новите форми на труд и дигитализацията, превенцията от ракови заболявания, малките и средните предприятия и др. Д-р Кокалов отбеляза, че всяка година в ЕС има над 3 млн. трудови злополуки, от които 4 хил. имат фатален край, а 120 хил. души умират от ракови заболявания, свързани с работната среда. Също така над една четвърт от работниците в Европа изпитват прекомерен стрес, свързан с работата, а 23% смятат, че тяхната безопасност и здраве на работното място са застрашени. Водещ фактор в бъдещата стратегия трябва да продължи да бъде работата по установяване на гранични стойности на допълнителни канцерогени и мутагени и други опасни вещества.

В своето становище ИСС изразява подкрепа за новата Стратегическа рамка, която ще подпомогне усилията на държавите членки за по-ефективни национални политики в тази област. В тази връзка препоръчва България да изготви оценка на въздействието на националната стратегия по безопасност и здраве при работа за предходния период. Също така подчертава изключително важното значение на участието на социалните партньори в изработването и прилагането на Стратегическата рамка по БЗР на ЕС за периода 2021-2027 г., като се отчетат специфичните различия в държавите-членки.

В становището ИСС подкрепя разработването на европейски барометър за ЗБУТ, който да доведе до подобряване базата данни и събирането на информация. Обръща се внимание и на необходимостта от ресурсна обезпеченост на националните инспекции по труда. Не на последно място се посочва, че новият Европейски орган по труда може да има важна роля в осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на трансграничните работници, сезонните работници и мигрантите.

Заключенията и препоръките в становището могат да са полезни за представителите на България в европейските институции при разработването, обсъждането и приемането на европейската стратегия по БЗР. Становището може да се използва при разработването на следващата национална стратегия по безопасност и здраве при работа на България.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap