MenuНачало 9 Новини 9 ИСС ПРЕДСТАВИ НА ВНИМАНИЕТО НА ЕС ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПУБЛИЧНА ПОЗИЦИЯ ПО ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ

ИСС ПРЕДСТАВИ НА ВНИМАНИЕТО НА ЕС ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПУБЛИЧНА ПОЗИЦИЯ ПО ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ

юли 25, 2020 | Новини

В съответствие с многогодишната си практика по отношение на европейските стратегически документи, ИСС изпрати своя акт по Зеления пакт до европейските институции – E вропейския парламент и българските евродепутати, председателя на Европейската комисия и ресорните комисари. ИСС бе първата институция в България, която прие позиция по Зеления пакт, като в процеса на разработването проведе консултация с българския еврокомисар Мария Габриел.

В своето становище ИСС принципно подкрепя крайната цел, поставена в Зеления пакт за предотвратяване на климатична катастрофа вследствие замърсяването на околната среда. Въпреки това ИСС подчертава, че България има основателни причини да изразява резерви по отношение на амбициозните цели за ускорен преход към нисковъглеродна икономика в ЕС, особено що се отнася до сроковете за трансформация.

ИСС посочва, че най-засегнатите от Зеления пакт отрасли ще бъдат енергетиката, транспортът, химическата индустрия, металургията и селското стопанство. Затова за страната ни е изключително важно да защити националните си интереси сега, преди приемането на европейското климатично законодателство.

ИСС подчертава, че п реходът към нисковъглеродна икономика не трябва да оказва допълнителна тежест върху хората, които вече са изложени на риск от енергийна бедност. В тази връзка в становището се обръща внимание на необходимостта Европа да създаде социален пакт за прехода към неутрална по отношение на климата политика, в който да се включат държавите членки, регионите, градовете, социалните партньори и организираното гражданско общество. Преодоляването на неравенствата и енергийната бедност, подобряване качеството на живот, създаването на работни места и социалното приобщаване следва да са основните цели на социалния пакт.

ИСС е удовлетворен, че в получените отговори българските евродепутати оценяват като изключително полезни и навременни позициите на ИСС, относно Зеления пакт и споделят опасенията относно социално-икономическите последствия при неговото прилагане. Също така те подчертават, че при обсъжданията и законодателната работа в Европейския парламент по аспектите на Зеления пакт ще отстояват позицията за климатичен реализъм и адаптиране към спецификите на регионите, индустрията и обществения интерес.

ИСС получи отговори и от членове на Европейската комисия, в които се посочва, че оценяват позицията на ИСС по Зеления пакт като институция на организираното гражданското общество и социалните партньори в България по този стратегически за Европа документ. Същевременно г-жа Ферейра, комисар по сближаването и реформите подчертава, че диалогът с националните организации на гражданското общество в политическия процес е гарант за постигане на амбициозните цели на зеления преход както в България така и в Европа.

В своето писмо комисарят по работните места и социалните въпроси Никола Шмит обръща внимание на позициите на ИСС относно необходимостта от социално справедлив зелен преход и мерки за запазване на работните места в засегнатите от реформите сектори – най-вече енергетиката. Той подчертава, че чрез Платформата за справедлив преход и новият инструмент Next Generation , както и чрез инструмента SURE Комисията предлага на държавите членки ресурс за справяне с бъдещите предизвикателства и с предизвикателствата, породени от Ковид-19 кризата. Същевременно той посочва и действия на Комисията, насочени за актуализиране и осигуряване на ресурс за Гаранцията за младежка заетост и гаранционния механизъм за умения и образование. Тази инициативи ще имат ключова роля за развитието на младите хора, като ще ги подпомогнат да усвоят уменията си, необходими им при зелената и цифровата трансформация на Европа.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap