MenuНачало 9 Новини 9 ИСС ПРЕДСТАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ИСС ПРЕДСТАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

дек. 3, 2020 | Новини

В приетото становище „Предложения на ИСС във връзка с подготовката на План за възстановяване и устойчивост на Република България“ се съдържат редица препоръки за подобряване проекта на този план. Становището изразява позиции на организираното гражданско общество в контекста на мащабния план за възстановяване на Европейския съюз от кризата, породена от КОВИД-19 – NEXT Generation EU, както и в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост, чрез който могат да се финансира дългосрочни реформи и инвестиции в общи за ЕС приоритети.

ИСС възприема първия вариант на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ ) като първоначална рамка, в която предстои да се добавят конкретни реформи и инвестиционни проекти със съответни индикатори за изпълнение. ИСС отбелязва, че е необходимо измеренията на зададените крайни цели и задачи да бъдат по-конкретни, включително с оценка на въздействието и статистическа информация.

ИСС изразява разочарование, че при активното си участие в консултациите по НПР „България 2030“ е апелирал за такива конкретни параметри по заложените целеви стойности и индикатори, но позициите му не са отчетени в приетата визия. В сегашния проект за НДВУ целите са аналогични с целите на НПР, но отново лисват достатъчно конкретни индикатори и оценки. ИСС обръща внимание, че към датата на приемане на това становище, все още НПР „България 2030“ не е приета. Десетгодишната програма представлява макроикономическата рамка от конкретни заложени цели и посока на развитие на икономиката за десет години напред и е важен ориентир, когато се определят конкретни икономически политики в рамките на НПВУ. ИСС счита, че Планът трябва да бъде тясно обвързан с всички други национални стратегически документи и приоритетите да бъдат идентични.

В становището се подчертава водещата роля на конвергенцията при осъществяване на европейския проект NEXT Generation EU. В този контекст ИСС предлага в НПВУ да се включи обобщен измерител, който отразява конвергенцията на страната в реална степен спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП.

Също така в становището се обръща сериозно внимание върху специфичните препоръки за България по линия на Европейски семестър за 2019 – 2020 г. и се настоява НПВУ да спази и отговори на тези препоръки.

ИСС настоява за пълна прозрачност на процеса за изготвяне, актуализация и изпълнение на НПВУ. Според ИСС е необходимо да се публикува ясна информация за всички проектни предложения, включени в плана и да се разграничат ясно публични инвестиционните проекти и публично-частните партньорство. ИСС изисква да бъде изнесена конкретна информация за възможностите за участие (приоритети и проекти) на икономическите сектори и предприятия в плана, включително оповестяване на ясни правила по отношение на процедурите и документите за кандидатстване, дефиниране на ясни и измерими параметри за мониторинг на използваните средства и постигнатите резултати.

Становището на ИСС анализира всеобхватно НПВУ и в него се съдържат конструктивни предложения по всички поставени за решение предизвикателства. ИСС вярва, че позициите на организираното гражданско общество ще бъдат отчетени в процеса на подготовка на НПВУ, за да постигне обществото ни най-доброто развитие и устойчивост. И не последно място ИСС отбелязва, че времето за подготовка на НПВУ е кратко и трябва да се реагира много бързо, включително и чрез широк диалог с всички заинтересувани страни.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap