MenuНачало 9 Категория: Дейност

Дейност

Начало 9 Категория: Дейност

Дейност на ИСС

Основната цел в дейността на ИСС е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.
Съветът работи за насърчаването на диалога и консултациите между структурите на организираното гражданско общество и президента на републиката, парламента и правителството по икономическите и социалните политики на страната. Той е постоянната институционална и законово регламентирана форма на граждански диалог, като осигурява съгласувани действия и тясно сътрудничество между партньорите.
Четири основни принципа определят работата на ИСС – независимост, консенсус, равнопоставеност, взаимодействие с други държавни и граждански структури.
На първо място е принципът на независимостта на съвета от изпълнителна, законодателна или каквато и да е власт. В него няма представители на парламента, правителството или на някоя друга държавна институция.
Принципът на консенсус е ключът към успеха на ИСС у нас. Законът за ИСС регламентира, че актовете на съвета се приемат с мнозинство не по-малко от 75% от присъстващите членове, а решенията на Председателския съвет – с пълно единодушие. Този факт още веднъж потвърждава огромната отговорност на ИСС да изрази волята и интересите на гражданското общество, като постигне обща, консенсусна позиция на всички представени в него граждански структури.
Третият принцип на работата му е равнопоставеност между трите групи – работодатели, синдикати, трети сектор. Тя се реализира както чрез равното им квотно участие в състава на ИСС, така също и чрез изискването за постигане на консенсус, който гарантира, че никоя група не може да бъде пренебрегната.
Четвъртият принцип обвързва дейността на ИСС в сътрудничество и взаимодействие с институциите на държавната власт и с другите граждански структури, непредставени в съвета.
Тези принципи, цели и основни задачи ИСС осъществява, като разработва и приема становища, резолюции и анализи и организира публични консултации по значими обществени проблеми – икономически, социални, образователни, демографски, здравни и др. национални стратегии, програми и планове, свързани с икономическото и социалното развитие на България, както и по актуални въпроси в тези сфери.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via